Trang chủ Phương thức vận hành ngày PTVH Điện lực Trung tâm
 

Phương thức vận hành ngày 15/04/2021.

- Phương thức vận hành ngày 07/05/2020
- Phương thức vận hành ngày 06/01/2020.
- Phương thức vận hành ngày 27/06/2019.
- Phương thức vận hành ngày 27/11/2018
- Phương thức vận hành ngày 29/10/2018

/Portals/0/DLTT_PT%20NGAY%2015-04-21%20_1.xls

In      Trở về Đội QLVH ĐD & TBA
 
Các PTVH Điện lực Trung tâm đã đưa
   Phương thức vận hành ngày 14/04/2021 (18:17 - 13/04/2021)
   Phương thức ngày 13/04/2021 (18:16 - 13/04/2021)
   Phương thức vận hành ngày 10/04/2021 (13:52 - 09/04/2021)
   Phương thức vận hành ngày 08/12/2020 (18:10 - 07/12/2020)
   Phương thức vận hành ngày 06/11/2020 (18:07 - 05/11/2020)
   Phương thức vận hành ngày 27/10/2020 (18:10 - 26/10/2020)
   Phương thức vận hành ngày 21/10/2020 (18:46 - 20/10/2020)
   Phương thức vận hành ngày 16/10/2020 (18:18 - 15/10/2020)
   Phương thức vận hành ngày 28/09/2020 (18:10 - 27/09/2020)
   Phương thức vận hành ngày 24/09/2020 (18:04 - 23/09/2020)
   Phương thức vận hành ngày 15/09/2020 (18:09 - 14/09/2020)
   Phương thức vận hành ngày 10/09/2020 (18:07 - 09/09/2020)
   Phương thức vận hành ngày 06/09/2020 (18:14 - 08/09/2020)
   Phương thức vận hành ngày 03/09/2020 (18:04 - 02/09/2020)
   Phương thức vận hành ngày 29/08/2020 (18:07 - 28/08/2020)

Đầu trang