Trang chủ Điện mặt trời 5. Thông tin khả năng đấu nối của lưới điện
 

Biểu 3_Danh sách các trạm biến áp, đường dây không còn khả năng đấu nối ĐMTMN theo từng khu vực 24-12-2020

/Portals/0/Bieu%203_%2024%2012%2020%20SPC.xls

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các 5. Thông tin khả năng đấu nối của lưới điện đã đưa
   Biểu 2 Danh sách các hệ thống ĐMTMN đăng ký thỏa thuận đấu nối 24-12-2020 (06:13 - 12/10/2020)
   Biểu 1A Danh sách các hệ thống ĐMTMN đã vào vận hành đến ngày 31-12-2020 (06:11 - 12/10/2020)
   Thông báo Danh sách các hệ thống ĐMTMN: đã vào vận hành hoặc đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vào vận hành (21:21 - 07/09/2020)
   Thông báo Danh sách các hệ thống ĐMTMN đăng ký thỏa thuận đấu nối, Điện lực đang thực hiện khảo sát thỏa thuận đấu nối (21:21 - 07/09/2020)
   Thông báo Danh sách các trạm biến áp/đường dây (110kV, trung áp, hạ áp) không còn khả năng đấu nối ĐMTMN theo từng khu vực (21:20 - 07/09/2020)
   Thông báo Danh sách các trạm biến áp/đường dây ĐMTMN còn khả năng đấu nối theo từng khu vực (21:20 - 07/09/2020)
   Thông báo Trình tự, thủ tục đăng ký thỏa thuận đấu nối, điều kiện thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN (19:17 - 01/08/2020)

Đầu trang