Trang chủ Điện mặt trời 5. Thông tin khả năng đấu nối của lưới điện
 

Biểu 2 Danh sách các hệ thống ĐMTMN đăng ký thỏa thuận đấu nối 24-12-2020

/Portals/0/Bieu%202_%2024%2012%2020%20SPC.xls

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các 5. Thông tin khả năng đấu nối của lưới điện đã đưa
   Biểu 1A Danh sách các hệ thống ĐMTMN đã vào vận hành đến ngày 31-12-2020 (06:11 - 12/10/2020)
   Thông báo Danh sách các hệ thống ĐMTMN: đã vào vận hành hoặc đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vào vận hành (21:21 - 07/09/2020)
   Thông báo Danh sách các hệ thống ĐMTMN đăng ký thỏa thuận đấu nối, Điện lực đang thực hiện khảo sát thỏa thuận đấu nối (21:21 - 07/09/2020)
   Thông báo Danh sách các trạm biến áp/đường dây (110kV, trung áp, hạ áp) không còn khả năng đấu nối ĐMTMN theo từng khu vực (21:20 - 07/09/2020)
   Thông báo Danh sách các trạm biến áp/đường dây ĐMTMN còn khả năng đấu nối theo từng khu vực (21:20 - 07/09/2020)
   Thông báo Trình tự, thủ tục đăng ký thỏa thuận đấu nối, điều kiện thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN (19:17 - 01/08/2020)

Đầu trang