Trang chủ Điện mặt trời 2. Biểu mẫu
 

Mẫu số 6_Thông tin đăng ký đấu nối cho KH phát triển ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp

Mẫu số 6_Thông tin đăng ký đấu nối cho KH phát triển ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp: Tải về

/Portals/0/TT%20DKY%20DAU%20NOI%20CHO%20KH%20_TRUNG%20AP.doc

In      Trở về Công Ty Điện Lực Bình Dương
 
Các 2. Biểu mẫu đã đưa
   Mẫu số 7_Bản vẽ, sơ đồ mô tả chi tiết điểm đấu nối và sơ đồ nguyên lý (16:03 - 18/08/2020)
   Phụ lục_Các hạng mục kiểm tra ban đầu và định kỳ hệ thống ĐMTMN đấu nối lưới điện trung áp (16:03 - 18/08/2020)
   Phụ lục_Các hạng mục kiểm tra ban đầu và định kỳ hệ thống ĐMTMN đấu nối lưới điện hạ áp (16:03 - 18/08/2020)

Đầu trang