Trang chủ Điện mặt trời 2. Biểu mẫu
 

Mẫu số 1_Giấy đăng ký dự án điện mặt trời mái nhà

Giấy đăng ký dự án điện mặt trời mái nhà

/Portals/0/GIAY%20DANG%20KY%20DU%20AN%20DMTMN.doc

In      Trở về Công Ty Điện Lực Bình Dương
 
Các 2. Biểu mẫu đã đưa
   Mẫu số 4_Giấy đề nghị nghiệm thu và bán điện từ hệ thống ĐMTMN (16:04 - 18/08/2020)
   Mẫu số 6_Thông tin đăng ký đấu nối cho KH phát triển ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp (16:03 - 18/08/2020)
   Mẫu số 7_Bản vẽ, sơ đồ mô tả chi tiết điểm đấu nối và sơ đồ nguyên lý (16:03 - 18/08/2020)
   Phụ lục_Các hạng mục kiểm tra ban đầu và định kỳ hệ thống ĐMTMN đấu nối lưới điện trung áp (16:03 - 18/08/2020)
   Phụ lục_Các hạng mục kiểm tra ban đầu và định kỳ hệ thống ĐMTMN đấu nối lưới điện hạ áp (16:03 - 18/08/2020)

Đầu trang