Trang chủ Phương thức vận hành ngày PTVH Điện lực Phú Giáo
 

Phương thức cắt điện ngày 24/3/2018

Xem File đính kèm

In      Trở về Điện Lực Phú Giáo
 
Các PTVH Điện lực Phú Giáo đã đưa
   Phương thức vận hành ngày 22 tháng 03 năm 2018 (09:17 - 21/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 19/03/2018 (08:45 - 16/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 18/03/2018 (08:44 - 16/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 17/03/2018 (08:42 - 16/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 15 tháng 03 năm 2018 (08:57 - 14/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 11/03/2018 (08:28 - 10/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 10 tháng 03 năm 2018 (07:35 - 09/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 10 tháng 03 năm 2018 (07:28 - 09/03/2018)
   Phương thức cắt điện ngày 03/3/2018 (08:17 - 02/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 27/02/2018 (08:09 - 25/02/2018)
   Phương thức vận hành ngày 25/02/2018 (07:38 - 24/02/2018)
   Phương thức vận hành ngày 10/02/2018 (09:13 - 09/02/2018)
   Phương thức vận hành ngày 04 tháng 02 năm 2018 (14:01 - 02/02/2018)
   Phương thức vận hành ngày 03 tháng 02 năm 2018 (13:59 - 02/02/2018)
   Phương thức vận hành ngày 28/01/2018 (07:57 - 26/01/2018)

Đầu trang