Trang chủ Phương thức vận hành ngày PTVH Điện lực Phú Giáo
 

Phương thức vận hành ngày 22 tháng 03 năm 2018

- phương thức vận hành ngày 09/03/2018
- Phương thức vận hành ngày 26/01/2018
- phương thức vận hành ngày 23/12/2017
- Hổ trợ khách hàng
- Phương thức cắt điện ngày 22/08/2017

Xem File đính kèm

In      Trở về Điện Lực Phú Giáo
 
Các PTVH Điện lực Phú Giáo đã đưa
   Phương thức vận hành ngày 19/03/2018 (08:45 - 16/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 18/03/2018 (08:44 - 16/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 17/03/2018 (08:42 - 16/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 15 tháng 03 năm 2018 (08:57 - 14/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 11/03/2018 (08:28 - 10/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 10 tháng 03 năm 2018 (07:35 - 09/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 10 tháng 03 năm 2018 (07:28 - 09/03/2018)
   Phương thức cắt điện ngày 03/3/2018 (08:17 - 02/03/2018)
   Phương thức vận hành ngày 27/02/2018 (08:09 - 25/02/2018)
   Phương thức vận hành ngày 25/02/2018 (07:38 - 24/02/2018)
   Phương thức vận hành ngày 10/02/2018 (09:13 - 09/02/2018)
   Phương thức vận hành ngày 04 tháng 02 năm 2018 (14:01 - 02/02/2018)
   Phương thức vận hành ngày 03 tháng 02 năm 2018 (13:59 - 02/02/2018)
   Phương thức vận hành ngày 28/01/2018 (07:57 - 26/01/2018)
   Phương thức vận hành ngày 27/01/2018 (07:57 - 26/01/2018)

Đầu trang