Trang chủ Phương thức vận hành ngày PTVH Điện lực Bắc Tân Uyên
 

Phương thức vận hành ngày 25/111/2016

- Phuong thuc ngay 19.11

Phương thức vận hành ngày 25/111/2016

In      Trở về Đội QLVHĐD & TBA Điện Lực Bắc Tân uyên
 
Các PTVH Điện lực Bắc Tân Uyên đã đưa
   Phương thức vận hành ngày 22/11/2016 (12:29 - 21/11/2016)
   Phương thức vận hành ngày 14/111/2016 (07:07 - 14/11/2016)
   phương thức vận hành ngày 10/11/2016 (14:57 - 09/11/2016)
   Phương thức vận hành ngày 12 tháng 09 (04:30 - 12/09/2016)
   Phương thức vận hành ngày 06/09/2016 (07:57 - 05/09/2016)
   Phương thức vận hành ngày 31/08/2016 (17:28 - 30/08/2016)
   Phương thức vận hành ngày 22/08/2016 (10:41 - 21/08/2016)
   Phương thức vận hành ngày 12 tháng 8 năm 2016 (07:40 - 15/08/2016)
   Phương thức vận hành ngày 16/08/2016 (07:40 - 15/08/2016)
   Phương thức vận hành ngày 10/08/2016 (07:40 - 09/08/2016)
   Phương thức vận hành ngày 31/7/2016 (19:10 - 30/07/2016)
   Phương thức vận hành ngày 25/07/2016 (08:15 - 25/07/2016)
   Phương thức vận hành ngày 26/07/2016 (08:13 - 25/07/2016)
   Phương thức cắt điện ngày 18/07/2016 (14:43 - 17/07/2016)
   Phương thức vận hành ngày 17/07/2016 (08:56 - 16/07/2016)

Đầu trang