Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản quy định
 

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Luật số: 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Việt Nam về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
Download tại đây.

Nghị định số: 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Download tại đây.

Nghị định số: 73/2011/NĐ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2011.
Download tại đây.

Phòng Kinh doanh.

In      Trở về
 
Các Văn bản quy định đã đưa
   Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 (06:37 - 18/08/2011)
   Quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 (01:28 - 18/08/2011)
   Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 (01:04 - 18/08/2011)

Đầu trang