Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp
của CNVC-LĐ trong Công ty Điện lực Bình Dương
(Ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ-PCBD ngày 12/01/2017)

PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I-      MỤC ĐÍCH

Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CNVC,LĐ trong Công ty Điện lực Bình Dương là tài liệu triển khai thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp và Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CNVC,LĐ trong Công ty Điện lực Bình Dương.

        Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp nhằm hướng các hành vi giao tiếp và ứng xử của CNVC,LĐ đến những chuẩn mực cư xử tốt đẹp, văn minh, lịch sự, tạo điều kiện cho từng cá nhân trong tập thể phát huy tốt khả năng của mình để cống hiến cho sự phát triển bền vững của Công ty Điện lực Bình Dương.

 

II-   PHẠM VI ÁP DỤNG

        Tất cả các CNVC,LĐ của các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương có trách nhiệm thực hiện nội dung quy định của quy tắc ứng xử này.

III-           TÀI LIỆU THAM KHẢO

1-     Quy định về tài liệu Văn hóa Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành kèm quyết định số 1890/QĐ-EVN SPC ngày 30/6/2015.

2-     Quy định về quy tắc ứng xử văn hóa trong Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành kèm quyết định số 1851/QĐ-EVN SPC ngày 26 tháng 6 năm 2015.

3-     Quy định Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Công nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam ban hành kèm quyết định số 1963/QĐ-EVN SPC, ngày 02/7/2015.

4-     Quy định về Quy chế phát ngôn trong Công ty Điện lực Bình Dương ban hành kèm quyết định số 873/QĐ-PCBD ngày 16/9/2015.

IV-            CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

-         Tập đoàn (hoặc EVN)                      :  Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

-         Tổng công ty (hoặc EVN SPC)      : Tổng công ty Điện lực miền Nam;

-         PCBD, Công ty                                 :  Công ty Điện lực Bình Dương;

-         Đơn vị, đơn vị trực thuộc                : Văn phòng, các phòng, ban, Đội Xây dựng điện, Phân xưởng cơ điện, các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương;

-         CNVC,LĐ                                          : Công nhân viên chức lao động.

-         NLĐ                                                    : Người lao động.

-         Lãnh đạo                                            : Bao gồm Ban Giám đốc Công ty, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng ban, Đội trưởng Đội Xây dựng Điện, Quản đốc Phân xưởng Cơ điện; Giám đốc các Điện lực; Phó Chánh Văn phòng, Phó phòng ban, Đội phó Đội Xây dựng điện và Phó Quản đốc Phân xưởng cơ điện và các Phó Giám đốc Điện lực trực thuộc Công ty.

 

PHẦN II

QUY TẮC ỨNG XỬ NỘI BỘ

 

I-      ỨNG XỬ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

         Thực hiện theo tôn chỉ của EVN “Gia đình EVN trên thuận, dưới hòa”, thực hiện nếp sống văn hóa mọi lúc, mọi nơi, mọi hành động.

1-     Ứng xử đối với các đơn vị trực thuộc:

a)        Đề xuất ban hành các quy chế quản lý nội bộ theo lĩnh vực quản lý, đảm bảo phù hợp hệ thống văn bản qui phạm pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PCBD.

b)       Các văn bản hướng dẫn phải chuẩn mực, rõ ràng, thống nhất, khoa học, phù hợp với thực tiễn, phục vụ tốt công tác quản lý và điều hành trong Công ty.

c)        Thực hiện đúng, đầy đủ quy chế đã ban hành. Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty, kịp thời phát hiện sai sót, không phù hợp để đề nghị sửa đổi bổ sung.

d)       Xây dựng và giải quyết mối quan hệ giữa Công ty và các đơn vị theo nguyên tắc: tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo công bằng và hài hòa lợi ích Công ty và lợi ích các đơn vị trực thuộc.

e)        Chỉ đạo, khuyến khích các đơn vị tham gia các hoạt động xã hội, đảm bảo hài hòa giữa việc sản xuất kinh doanh của đơn vị và của lợi ích cộng đồng xung quanh.

f)        Phân công chức năng và nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các đơn vị.

g)       Khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị phát triển thành các bộ phận tham mưu giỏi, đắc lực cho Lãnh đạo Công ty.

h)       Xây dựng và duy trì môi trường làm việc bình đẳng, tôn trọng và công bằng.

2-     Ứng xử đối với cá nhân

a)       Ứng xử giữa lãnh đạo đối với CNVC,LĐ

-         Lãnh đạo luôn tôn trọng CNVC,LĐ trong Công ty và đơn vị trực thuộc. Tạo điều kiện tốt nhất cho mỗi cá nhân phát triển và có cơ hội thăng tiến. Thực hiện theo đúng quy chế tuyển dụng trong PCBD và dùng người đúng việc, đúng vị trí; Chỉ bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo CNVC,LĐ có đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, uy tín và có khả năng lãnh đạo.

-         Trong điều hành, xử lý công việc: Lãnh đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên mình quản lý. Yêu cầu họ phải thông thạo về chuyên môn, trung thực, tận tâm, có trách nhiệm cao với công việc để đề xuất, tham mưu Lãnh đạo cách giải quyết hiệu quả nhất. Đồng thời Lãnh đạo cũng phải có thái độ hăng hái giống như mình đang bắt tay vào làm.

-         Lãnh đạo phải biết thu phục CNVC,LĐ dưới quyền; Biết lắng nghe đề xuất và các ý kiến phản hồi của CNVC,LĐ; Biết khen, chê CNVC,LĐ đúng lúc, đúng chỗ.

-         Lãnh đạo phải góp ý cho CNVC,LĐ chân thành. Khi đánh giá thi đua, khen thưởng và kỷ luật CNVC,LĐ mình quản lý phải công tâm, trung thực, công bằng không vì động cơ cá nhân, không có thái độ và hành vi trù dập CNVC,LĐ thuộc quyền.

-         Lãnh đạo phải đáp lại bằng cử chỉ chào hỏi thân thiện hoặc có thể gật đầu mỉm cười đáp lại khi CNVC,LĐ chào mình. Cần thiết phải nói câu xin lỗi khi quá vội hoặc đang nghe điện thoại.

-         Lãnh đạo phải tạo điều kiện để CNVC,LĐ trình bày ý tưởng của mình, tạo môi trường làm việc thoải mái, thuận lợi để thảo luận, bàn bạc, tôn trọng ý kiến cá nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

-         Khi giải quyết bất đồng quan điểm giữa CNVC,LĐ lãnh đạo phải tiếp thu nhận thông tin từ nhiều phía, tránh tình trạng nhận thông tin từ một phía và Lãnh đạo phải có trách nhiệm giải quyết thấu tình, đạt lý để không ảnh hưởng tới công việc chung và đoàn kết nội bộ.

b)       Ứng xử giữa CNVC,LĐ đối với lãnh đạo

-         Khi gặp lãnh đạo, CNVC,LĐ phải chào trước, thể hiện sự kính trọng lễ phép.

-         Giữ thái độ nghiêm túc, lịch sự, tôn trọng khi giao tiếp với Lãnh đạo. CNVC,LĐ phải tự khẳng định được vai trò của mình, phải trở thành người hỗ trợ đắc lực cho Lãnh đạo, cố gắng nghiên cứu đưa ra ý tưởng giải quyết công việc, để đóng góp phát triển cho Công ty.

-         CNVC,LĐ có quyền đề xuất các ý tưởng và giải pháp thực hiện tốt công việc, mang lại giá trị lợi ích chung nhưng một khi Lãnh đạo đã quyết định thì phải tuyệt đối tuân thủ.

-         Chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện mọi nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Trung thực, thẳng thắn, thiện chí trong mọi báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo.

-         Tôn trọng ý kiến của Lãnh đạo. Giữ gìn và bảo vệ uy tín, danh dự của Lãnh đạo. Khi có ý kiến góp ý cần trình bày trực tiếp, thẳng thắn, không lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc sử dụng đơn thư nặc danh làm tổn hại uy tín của Lãnh đạo.

-         Khi thực hiện quyết định của Lãnh đạo, nếu phát hiện quyết định đó trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến lợi ích chung hoặc không phù hợp với thực tế thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trong trường hợp phải chấp hành quyết định mà trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với Lãnh đạo trực tiếp của người ra quyết định, đồng thời không phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra do việc thực hiện quyết định đó.

c)        Ứng xử giữa CNVC,LĐ với CNVC,LĐ

·           Trong giao tiếp:

-         CNVC,LĐ ít tuổi phải chào hỏi CNVC,LĐ lớn tuổi trước.

-         CNVC,LĐ khi gặp nhau phải chào hỏi lịch sự, đúng mực.

-         Luôn niềm nở chào hỏi đồng nghiệp vào buổi sáng đến cơ quan và chào tạm biệt trước khi rời cơ quan.

·           Trong công việc:

-         Chân thành và hợp tác khi giải quyết công việc. Đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp trong công tác và cuộc sống. Cùng đồng nghiệp xây dựng môi trường làm việc đoàn kết và thân thiện.

-         Mọi hành động, lời nói, việc làm và phát hành văn bản phải được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, của Ngành, của Tổng công ty và của Công ty.

-         Đề cao trách nhiệm cá nhân, không trốn tránh, đối phó, đổ thừa, đùn đẩy trách nhiệm. Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia đóng góp trong thực hiện giải quyết công việc.

-         Luôn hợp tác, chia sẻ kiến thức, thông tin để giải quyết công việc đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất, vì lợi ích chung của Tổng công ty và Công ty cũng như vì sự phát triển chung của ngành, của đất nước.

-         Toàn tâm, toàn ý trong công việc, thực hiện hết trách nhiệm được giao, đảm bảo hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

-         Luôn luôn tôn trọng, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp, biết lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp. Chân thành và thẳn thắng khi góp ý cho đồng nghiệp.

-         Mỗi cá nhân chủ động giải quyết bất đồng của mình với đồng nghiệp trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cầu thị và cảm thông. Không được lợi dụng việc bất đồng và mâu thuẩn các nhân để lôi kéo bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

d)       Đối với đồng nghiệp trong cùng đơn vị:

-         Thường xuyên trao đổi công việc để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiểu biết lĩnh vực mình không phụ trách.

-         Khi được giao cùng đồng nghiệp giải quyết một công việc thì phải chủ động phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp để cùng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Khi bất đồng quan điểm phải báo cáo trực tiếp với người quản lý giao việc để người quản lý quyết định.

-           Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp. Không ghen ghét, đố kỵ, lôi kéo bè phái, phe nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ.

b)      Đối với đồng nghiệp khác đơn vị:

-         Sẵn sàng, nhanh chóng phối hợp công việc một cách hiệu quả nhất;

-         Không có thái độ gây khó khăn, cản trở, thiếu hợp tác khi giải quyết và phối hợp công việc. Khi phát hiện đồng nghiệp khác có hành động thiếu hợp tác trong giải quyết công việc phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo của các bên liên quan xem xét giải quyết.

3-     Ứng xử trong công việc

a)      CNVC,LĐ trong công ty phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của EVN, EVNSPC, PCBD.

b)      Có ý thức trách nhiệm trong công tác, thường xuyên học tập nâng cao trình độ, chủ động, sang tạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c)      Chấp hành sự điều động, phân công công tác của Lãnh đạo. Luôn đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, không trốn tránh, đối phó, đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện việc tự phê bình và phê bình nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn, có thái độ cầu thị khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

d)      Khi thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc, phải phối hợp với cá nhân, bộ phận liên quan khác để hoàn thành công việc có hiệu quả, không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những đơn vị, cá nhân, các tổ chức, cơ quan hữu quan bên ngoài liên quan.

e)      Người đứng đầu được giao phụ trách công việc, có thẩm quyền quản lý và sử dụng cán bộ, chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ thuộc thẩm quyền. CNVC,LĐ khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành quyết định của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của Lãnh đạo cao hơn thì CNVC,LĐ phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đồng thời có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó.

f)       Đảm bảo xử lý công việc trong thời gian nhanh nhất. Trong trường hợp được yêu cầu xử lý gấp của Cơ quan chức năng hoặc Lãnh đạo thì phải xử lý ngay trong ngày làm việc.

g)      Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia đóng góp trong công việc.

h)      Không lạm dụng, lợi dụng quyền lực, chức vụ, hay nhiệm vụ được giao để thực hiện các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm nội quy, quy định, quy trình của Công ty.

4-     Ứng xử trong việc sử dụng và bảo quản tài sản

a)      Mọi CNVC,LĐ trong Công ty phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo quản tài sản chung của Công ty gồm cả tài sản giao trực tiếp cho từng cá nhân quản lý để sử dụng cho công việc, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng công việc, tiết kiệm tránh lãng phí.

b)      Không được tự ý di chuyển tài sản ra khỏi phòng làm việc vì mục đích cá nhân hay di chuyển đến đơn vị khác khi chưa được sự cho phép của Lãnh đạo.

c)      Các phát hiện hoặc nghi ngờ về vi phạm sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị thì CNVC,LĐ phải lập tức báo cáo ngay cho Lãnh đạo để kiểm tra và xử lý đối với cá nhân vi phạm.

d)      Hệ thống thư điện tử và internet là công cụ hỗ trợ CNVC,LĐ làm việc. Không sử dụng tiếp cận thông tin không phù hợp phục vụ mục đích cá nhân (chơi game oline, phổ biến tranh ảnh, phim, truyện và các ấn phẩm có nội dung xấu…).

e)      Hết giờ làm việc, CNVC,LĐ phải tắt hết các thiết bị điện, khóa chốt các cửa trước khi ra về.

5-     Ứng  xử trong bảo mật thông tin

f)       Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định bảo mật thông tin của Công ty.

g)      Không sao chụp, gửi các hồ sơ, tài liệu nội bộ, tiết lộ thông tin của Công ty ra bên ngoài dưới bất cứ hình thức nào nếu trái quy định về bảo mật thông tin và chưa được sự cho phép của người có thẩm quyền.

h)      Ý thức bảo mật thông tin của doanh nghiệp, của khách hàng và đối tác là điều then chốt và cần luôn được tâm niệm bởi mỗi CNVC,LĐ trong PCBD, điều này tạo nên sự tin cậy của khách hàng và đối tác để dẫn đến sự hợp tác thành công giữa các bên. Sự rò rỉ những tài liệu bí mật về đối tác và khách hàng sẽ gây nguy hại tới quá trình và mục tiêu phát triển của PCBD, vì thế, tùy thuộc vào mức độ vi phạm mà PCBD sẽ có những hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm.

i)       Thông tin bí mật về PCBD, về khách hàng của Công ty, cá nhân hay những đối tác khác có liên quan, mặc dù có công khai hay không công khai sẽ không được sử dụng cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc những lợi ích khác.

j)       Bên cạnh việc phải bảo mật những thông tin để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng, đối tác và Công ty, PCBD cam kết trở thành một tổ chức mở với các phương tiện thông tin đại chúng.

6-     Ứng xử khi đi công tác

a)      Luôn có mặt trước khi chuyến đi công tác bắt đầu tổi thiếu từ 05 phút trở lên để mọi người trong đoàn công tác nắm được số lượng người có mặt.

b)      Hiểu rõ được mục đích của chuyến đi công tác và chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến những vấn đề mà đoàn công tác sẽ làm việc.

c)      Căn cứ chương trình nội dung công tác làm việc tại các đơn vị mà đề cử CNVC,LĐ trực tiếp theo dõi, nắm vững và thông hiểu lĩnh vực chuyên môn đó để giải quyết công việc một các hiệu quả nhất.

d)      Nghiêm cấm CNVC,LĐ có thái độ sách nhiễu và gây phiền hà cho đơn vị trực thuộc khi đến công tác.

e)      Nếu đột xuất không thể tham dự cùng đoàn công tác được vì lý do chính đáng phải báo cáo ngay với Trưởng đoàn hoặc người giữ chức vụ cao nhất có mặt trong chuyến đi công tác đó.

f)       Khi đi công tác tại nước ngoài CNVC,LĐ phải tuân thủ các nội dung sau:

-         Nghiên cứu, chuẩn bị kỹ tài liệu liên quan, nắm vững và tuân thủ chương trình làm việc, lịch trình đi lại.

-         Tuân thủ luật pháp, tôn trọng lễ nghi, phong tục tập quán của nước bạn, nghi thức ngoại giao, luôn có những ứng xử phù hợp cả trong làm việc và giao tiếp;

-         Thực hiện đúng chức trách, bổn phận, không đưa ra các lời hứa, cam kết vượt quá thẩm quyền quy định;

-         Tận dụng các cơ hội để học hỏi, thu thập tài liệu, khai thác và tìm hiểu thông tin có ích cho bộ phận và cho Công ty.

-         Giữ gìn, bảo vệ và đề cao các giá trị văn hóa dân tộc, uy tín của ngành và của PCBD.

7-     Ứng xử khi giải quyết các bất đồng nội bộ

a)      Mỗi cá nhân chủ động giải quyết bất đồng của mình với đồng nghiệp trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cầu thị và cảm thông. Trong trường hợp bất đồng giữa cá nhân với cá nhân trở thành mâu thuẫn nội bộ thì Lãnh đạo, người quản lý trực tiếp có trách nhiệm giải quyết thấu tình, đạt lý để không ảnh hưởng tới công việc chung và đoàn kết nội bộ.

b)     Không được lợi dụng việc bất đồng và mâu thuẫn cá nhân để lôi kéo bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

8-     Ứng xử đối với gia đình và xã hội

a)      Gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương khi về sinh hoạt tại nơi cư trú. Có trách nhiệm hướng dẫn, vận động, thuyết phục người thân trong gia đình gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm điện và chống lãng phí trong sinh hoạt gia đình.

b)      Trong quan hệ gia đình: Hiếu thảo với ông bà; Nuôi dạy con ngoan, học giỏi và trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội và gia đình. Tổ chức cuộc sống gia đình đầm ấm, hòa thuận, hạnh phúc; Xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” hàng năm tại nơi cư trú.

c)      Ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp. Không phô trương để tạo thanh thế cá nhân khi tham gia các hoạt động xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của Công ty.

d)      Không lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...để vụ lợi. Không để người thân trong gia đình lợi dụng vị trí công tác của mình để làm những việc trái pháp luật.

e)      Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các nguyên tắc sinh hoạt nơi công cộng, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông khi tham gia giao thông trên đường. Không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong, mỹ tục tại nơi công cộng.

f)       Luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người già, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật, hỗ trợ người bị nạn, tương trợ giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, khó khăn, sống có nghĩa có tình với người xung quanh. Kính trọng người lớn tuổi, cư xử đúng mực, không kỳ thị, đẳng cấp, phân biệt giàu – nghèo, tôn giáo, người tàn tật, vùng miền,….

g)      Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cộng động văn hóa. Hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào xã hội, từ thiện, các hoạt động văn hóa, thể thao tại nơi cư trú.

h)      Luôn cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp của chính quyền, đoàn thể và nhân dân tại nơi cư trú.

i)       Đấu tranh với thói hư, tật xấu, các hủ tục lạc hậu tại địa phương. Không bao che cho các hành vi trái pháp luật. Tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Kịp thời thông báo cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền các thong tin về hành vi vi phạm pháp luật.

9-     Ứng xử đối với môi trường

a)        Tuân thủ và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt quy định chăm sóc cây xanh và sử dụng bảo dưỡng thiết bị chăm sóc cây xanh Nhà điều hành PCBD.

b)       Tích cực tham gia và hưởng ứng các chương trình xã hội về bảo vệ môi trường và thân thiện với môi trường.

c)        Bố trí khuôn viên làm việc của Nhà điều hành sản xuất kinh doanh Công ty trang trọng, xanh, sạch và đẹp.

d)      Phòng bảo vệ tại Công ty, Điện lực phải đảm bảo:

-         Thoáng, rộng, sáng, bàn ghế khang trang, lịch sự;

-         Nội quy ra vào cơ quan được đặt ở vị trí dễ nhìn, nội dung dễ đọc, dễ hiểu.

-         Nhân viên trực phải mặc đồng phục theo quy định, thể hiện tính lịch sự, thái độ đón và hướng dẫn khách phải niềm nở, chu đáo tạo được thiện cảm của khách khi đến làm việc tại Công ty, đơn vị.

e)      Sơ đồ các phòng, ban làm việc, phòng họp, hội trường,…của Công ty được đặt tại các vị trí dễ nhìn, dễ thấy.

f)       Phòng làm việc phải được bài trí một cách gọn gàng, khoa học, có thẩm mỹ. Nơi làm việc phải đảm bảo giữ gìn vệ sinh chung, luôn sạch sẽ và thoáng mát. Tôn trọng môi trường sinh thái xung quanh.

10- Các hành vi bị cấm

a)      Lạm dụng uy tín của Lãnh đạo để giải quyết công việc cá nhân.

b)     Trù dập hoặc có những hành vi tương tự đối với người đã đưa ra chính kiến về những vấn đề: nhân sự, cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh không cùng quan điểm với mình.

c)      Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công việc của mình để sách nhiễu khách hàng, đối tác nhằm mục đích trục lợi, tham ô, tham nhũng.

d)     Cố ý phá hoại tài sản đơn vị, sử dụng tài sản đơn vị sai mục đích hoặc mưu lợi cá nhân.

e)      Tham gia cộng tác với các tổ chức hay cá nhân bên ngoài Công ty, đơn vị có xung đột lợi ích với Công ty.

f)      Say rượu, bia, sử dụng các chất kích thích, chơi điện tử, chứng khoán hoặc chơi cờ bạc trong thời gian làm việc.

g)     Mọi biểu hiện gây mất trật tự, mỹ quan, thiếu văn hóa tại nơi làm việc.

 

PHẦN III

QUY TẮC ỨNG XỬ VỚI BÊN NGOÀI

 

I-      ỨNG XỬ ĐỐI VỚI CƠ QUAN CẤP TRÊN, ĐỊA PHƯƠNG

1-     Ứng xử đối với Tập đoàn Điện lực, Tổng Công ty điện lực miền Nam

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của EVN, EVN SPC . Phối hợp tốt và giữ mỗi liên hệ với các Ban chuyên môn của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty một cách có hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao phó.

2-     Đối với địa phương: Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và các Sở, Ban ngành

a)     Cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao phó.

b)    Nghiêm chỉnh thực hiện các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Đảng các cấp và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân Tỉnh.

c)     Thường xuyên báo cáo, liên hệ trao đổi, giữ mối quan hệ tốt, tạo được sự đồng thuận của cơ quan Đảng, chính quyền sở tại.

d)    Tuân thủ các quy định về trật tự, an ninh của địa phương. Trình báo khẩn cấp các trường hợp gây mất an toàn và an ninh Cơ quan.

e)     Động viên, khuyến khích CNVC,LĐ tích cực tham gia và đóng góp cho các hoạt động xã hội của địa phương.

3-     CNVC,LĐ đối với cán bộ công chức cơ quan cấp trên

Mỗi cá nhân được giao nhiệm vụ làm việc với cán bộ công chức của cơ quan cấp trên và các cơ quan chức năng phải đảm bảo:

a) Có trình độ chuyên môn phù hợp, nắm vững nội dung báo cáo, có khả năng trình bày rõ ràng các nội dung cần báo cáo.

b)     Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, đúng mực.

c)      Tạo lập được mối quan hệ gắn bó, thân tình với cán bộ công chức của cơ quan cấp trên trực tiếp chỉ đạo và các cơ quan chức năng khác.

II-   ỨNG XỬ VỚI KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC

1-     Ứng xử đối với khách hàng

a)     Với phương châm Khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi”. Mỗi CNVC,LĐ  của PCBD khi giao tiếp với khách hàng phải thái độ thân thiện, sự văn minh lịch sự, tôn trọng khách hàng, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm và tận tâm.

b)    Khi giao tiếp với khách hàng, mỗi CNVC,LĐ sẽ là đại diện của Công ty và những giá trị văn hóa của Công ty, do vậy đòi hỏi CNVC,LĐ phải mang đến cho khách hàng những hình ảnh đẹp về ngành Điện, về Công ty thông qua giao tiếp.

c)     CNVC,LĐ khi thực hiện nhiệm vụ giao tiếp khách hàng phải sử dụng đồng phục và đeo thẻ nhân viên theo quy định.

d)    Đón tiếp khách hàng với lời chào hỏi trước, cử chỉ và nụ cười, ánh mắt gần gũi thân thiện và chủ động giúp đỡ nếu thấy khách có biểu hiện cần giúp đỡ (kể cả khách đến không phải để gặp mình).

e)     Nhanh chóng giải quyết thắc mắc của khách hàng, tuyệt đối tránh những hành vi, cử chỉ, lời nói thiếu văn minh, đe dọa, cửa quyền, gây phiền hà cho khách hàng.

f)     Khi nhận được các ý kiến phản ánh trực tiếp của khách hàng dùng điện mỗi CNVC,LĐ của đơn vị phải có trách nhiệm, nhiệt tình giải thích và hướng dẫn khách hàng chu đáo, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Biết lắng nghe, cố gắng hiểu được khách hàng để có thể đưa ra cách diễn đạt phù hợp với khả năng hiểu biết và khả năng chú ý của họ.

g)    Trong giao tiếp với khách hàng phải thể hiện thái độ tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp, không phát ngôn tùy tiện làm phương hại đến tổ chức, cấp trên và đồng nghiệp.

h)    Thực hiện đúng cam kết với khách hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Các nội dung trong hợp đồng phải rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, đúng pháp luật. Nếu khách hàng có yêu cầu, cần giải thích trung thực, tránh các hành vi lập lờ, gian lận.

2-     Ứng xử đối với đối tác

a)       Đối tác trong nước:

-         Với phương châm “Hợp tác cùng phát triển”, xây dựng mối quan hệ với đối tác trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hướng đến sự hợp tác lâu dài và cùng phát triển.

-         Mọi giao dịch, ký kết hợp tác được thực hiện trên tinh thần tuân thủ pháp luật và tôn trọng quyền lợi của hai bên. Thái độ giao tiếp lịch sự, thân thiện, đúng mực, nỗ lực hoàn thành giao dịch một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

-         Trường hợp xảy ra vướng mắc, xung đột lợi ích (nếu có), cần giải quyết trên nguyên tắc công bằng, thiện chí, hợp tác, tôn trọng lợi ích của hai bên. Không cho phép các hành vi ép buộc, níu kéo, lợi dụng nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

b)       Đối tác nước ngoài:

-         Tuân thủ pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của EVN, EVN SPC và PCBD về quan hệ, tiếp xúc và hợp tác với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

-         Xây dựng mối quan hệ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

-         Tôn trọng luật pháp quốc tế, luật pháp nước bạn và luật pháp Việt Nam trong mọi giao dịch. Chỉ những người có thẩm quyền mới được tham gia giao dịch và ký kết hợp đồng kinh tế với tổ chức nước ngoài.

-         Trường hợp có nguy cơ xung đột lợi ích hoặc xảy ra tranh chấp thì phải báo cáo ngay với Lãnh đạo quản lý trực tiếp hoặc người có thẩm quyền.

3-     Ứng xử với truyền thông và quảng cáo

a)    Ứng xử với truyền thông:

-         Nghiêm túc thực hiện theo quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong PCBD.

-         Mọi vấn đề liên quan đến PCBD thì chỉ có người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền mới được phép cung cấp thông tin và phát ngôn cho truyền thông.

-         Mọi thông tin cung cấp cho truyền thông phải đảm bảo tính trung thực, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, của Tổng công ty và Công ty. Nội dung tuyền thông phải công khai, minh bạch, dễ hiểu tạo sự đồng cảm của công luận và đảm bảo lợi ích của  PCBD.

b)    Ứng xử đối với quảng cáo:

-         Tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo ở trong nước và quốc tế.

-         Nội dung quảng cáo phải cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chiến lược phát triển và nhiệm vụ trọng tâm của Công ty và quảng bá hình ảnh của Công ty.

 

PHẦN IV

CÁC NGHI THỨC ỨNG XỬ VĂN HÓA CỤ THỂ

 

I-      NGHI THỨC SỬ DỤNG CỜ

1-     Vị trí treo cờ

Tuân thủ mọi nghi thức lễ tân Nhà nước đối với việc sử dụng quốc kỳ. Luôn dành vị trí trang trọng đối với quốc kỳ.

2-     Nguyên tắc treo cờ

a)      Cờ phải phẳng phiu nguyên dạng và còn nguyên màu sắc.

b)     Cờ tại hội nghị phải được treo cao hơn đầu diễn giả.

c)      Cờ treo ngoài trời phải được thay thế khi bị rách, biến dạng hoặc phai màu.

d)     Cờ để bàn phải được sử dụng đặt trên bàn các Hội nghị, tại các trụ sở và văn phòng đại diện, mang tính biểu trưng cao. Vì thế, cờ để bàn không phải là vật trang trí phòng ốc, mà nhằm mục đích muốn quảng bá thương hiệu và hình ảnh của EVN đến khách hàng. Tuyệt đối không được sử dụng cờ vào bất cứ mục đích nào khác ngoài nghi thức.

e)      Khi cờ không sử dụng được nữa thì phải thu hồi và xử lý theo quy định.

2-     Ứng xử văn hóa công sở

a)      CNVC,LĐ tuân thủ mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên đúng quy định trong thời gian làm việc và trong giao dịch công tác.

b)     Tác phong giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự.

c)      Đi đứng trong tư thế đàng hoàng, không quá vội vàng, không quá chậm chạp.

d)     Không để tay trong túi quần trong quá trình giao tiếp.

e)      Đi lại đóng mở cửa nhẹ nhàng, trước khi vào phòng khác nên gõ cửa, khi ra khỏi phòng phải đóng cửa.

f)      Không khoác vai, nắm tay nhau, nhìn chằm chằm vào ai hoặc chỉ trỏ vào phòng làm việc của người khác.

g)     Không dựa vào tường hay bất cứ vật gì xung quanh khi nói chuyện.

3-     Văn hóa chào hỏi

a) Đứng với tư thế đĩnh đạc, mắt nhìn thẳng người đối diện thể hiện sự tôn trọng.

b)     Giữ lưng thẳng, gật đầu chào. Miệng cười, ánh mắt thân thiện thể hiện thiện chí.

c)      Khi người được chào đang bận giao tiếp với người khác, có thể chỉ cần cười hoặc gật đầu.

d)     Cách thức bắt tay:

-         Dùng tay phải để bắt tay, khi bắt tay, mắt nhìn thẳng người đối diện.

-         Bắt tay với tư thế bình đẳng (phụ nữ có thể ngồi) hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau. Chỉ nên siết nhẹ biểu hiện sự nồng ấm thân thiết. Bắt tay lần lượt từng người theo thứ tự đến trước, đến sau, người cao tuổi hơn, người có chức vụ cao hơn. Khi ở vị trí xã hội thấp hơn, cần chờ đối tác chìa tay trước.

-         Không cúi lưng hay cầm cả hai tay của người đối diện khi bắt tay, không tỏ thái độ khúm núm, dù đối tượng là nhân vật quan trọng đến mức nào.

-         Không bắt tay quá lâu, lắc mạnh, lắc lia lịa, kèm theo cười nói oang oang, huênh hoang, toe toét, giơ cả hai tay, không buông thõng hoặc thả lỏng tay hoặc biểu hiện sự hời hợt, lạnh nhạt, gượng ép khi bắt tay.  

4-     Văn hoá sử dụng danh thiếp

a)      Luôn chuẩn bị sẵn danh thiếp để khi gặp đối tác có thể trao được ngay danh thiếp của mình thay lời giới thiệu đầu tiên, đặc biệt với đối tác người nước ngoài.

b)     Danh thiếp có thể gửi kèm theo quà tặng, đồ lưu niệm, có thể dùng để thăm hỏi, cảm ơn.

c)      Không dùng danh thiếp đã cũ, nhàu nát, gãy góc, bẩn.

d)     Không viết những thông tin khác trên danh thiếp in sẵn.

e)      Mẫu danh thiếp được sử dụng thống nhất theo quy định “Hồ sơ hệ thống nhãn hiệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)”.

f)      Người tự giới thiệu đưa danh thiếp trước và đứng lên khi đưa.

g)     Người được giới thiệu đưa danh thiếp sau khi nhận được danh thiếp của người đối diện.

h)     Giữ khoảng cách một cánh tay khi nhận danh thiếp. Nhìn và xác nhận lại thông tin trên danh thiếp.

i)       Nếu cần thiết, hỏi thông tin về cách phát âm tên hoặc bất cứ thông tin gì chưa rõ trên danh thiếp.

j)       Khi trao đổi danh thiếp với nhiều người, hãy bắt đầu với người ở vị trí cao nhất.

k)     Khi trao đổi danh thiếp với hai nhóm, hãy bắt đầu với người đứng đầu của cả hai nhóm.

l)       Chú ý đưa danh thiếp tay trái và nhận bằng tay phải, đồng thời tay không cầm danh thiếp đỡ nhẹ tay cầm danh thiếp; miệng mỉm cười khi đưa và nhận danh thiếp.

5-     Văn hóa ứng xử khi  trò chuyện

a)         Diễn đạt bằng những câu nói ngắn gọn, dễ hiểu và truyền cảm, thể hiện thái độ thân thiện, vui vẻ và hòa đồng.

b)        Sử dụng những từ ngữ đơn giản, rõ ràng và chính xác, không dùng những từ trừu tượng hoặc quá chuyên môn.

c)         Nói đủ nghe, không nên nói khi đang ăn cũng như đang nhai kẹo cao su, đang hút thuốc lá…

d)        Nói “tôi” để diễn tả ý kiến của chính mình với người đối diện.

6-     Văn hóa ứng xử trong giao tiếp điện thoại

a)       Khi gọi:

-           Chuẩn bị trước nội dung cần trao đổi.

-           Khi có người cầm máy, phải có lời chào, xưng tên, chức danh, bộ phận làm việc và đề nghị được gặp người cần gặp.

-           Trao đổi nội dung ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể. Tác phong nói chuyện từ tốn, âm lượng vừa phải.

-           Kết thúc trao đổi, phải có lời cảm ơn, lời chào.

-           Những nội dung cần lưu ý khi gọi:

·           Chuẩn bị trước nội dung cần trao đổi.

·           Khi gọi đi, câu đầu tiên: Chào hỏi + xưng danh

b)     Khi nghe

-           Phải có lời chào hỏi, xưng tên, chức danh bộ phận làm việc của mình.

-           Nếu người gọi đến cần gặp đích danh mình thì trao đổi, trả lời rõ ràng, cụ thể từng nội dung theo yêu cầu của người gọi. Tác phong nói chuyện từ tốn, âm lượng vừa phải.

-           Trường hợp người gọi cần gặp người khác hoặc nội dung không thuộc trách nhiệm của mình thi chuyển điện thoại hoặc hướng dẫn người gọi liên hệ đến đúng người, địa chỉ cần gặp.

-           Có lời cảm ơn, lời chào trước khi kết thúc cuộc đàm thoại.

-           Những nội dung cần lưu ý khi nghe:

·        Không nên để muộn quá 3 hồi chuông mới nhấc máy

·        Khi nhận điện thoại, câu đầu tiên: “Alô” + tên đơn vị/tên mình + “xin nghe”.

·        Nói chuyện qua điện thoại phải ngắn gọn, rõ ràng, giọng nói vừa nghe không ảnh hưởng người xung quanh, giọng nói rành mạch, truyền cảm để người nghe hiểu được.

·        Kết thúc cuộc gọi bằng một lời chào hoặc cảm ơn và đặt máy nhẹ nhàng.

·        Đặt chuông điện thoại đủ nghe (đặc biệt là điện thoại di động) để không ảnh hưởng người khác, đặc biệt trong sinh hoạt, hội họp, hội nghị… phải đặt đúng chế độ báo có cuộc gọi không để chuông báo.

·        Trường hợp người gọi để lại lời nhắn, người nhận điện thoại phải có trách nhiệm truyền đạt lại lời nhắn ngay khi có thể.

·        Không sử dụng điện thoại của cơ quan, đơn vị để thực hiện các cuộc nói chuyện vì mục đích cá nhân.

·        Không nên tranh cãi qua điện thoại. Nếu cần thiết hãy giữ thái độ bình tĩnh, vấn đề không thể giải quyết qua điện thoại nên hẹn gặp để trao đổi trực tiếp.

·        Giọng nói lịch sự, lắng nghe lời người khác. Không cắt ngang giữa chừng câu nói của người khác khi biết người ta định nói gì trước.

7-     Văn hóa hội họp

a)     Nghi thức giới thiệu

-         Giới thiệu người có địa vị thấp cho người có địa vị cao.

-         Giới thiệu tên đi kèm theo chức vụ.

-         Giới thiệu người trong Công ty (đơn vị) trước với đối tác/người mới đến (ưu tiên giới thiệu theo chức vụ, tuổi tác).

-         Khi tự giới thiệu với đối tác: giới thiệu ngắn gọn về tên, bộ phận làm việc tại Công ty (đơn vị trực thuộc), tránh rườm rà. Thái độ khi giới thiệu phải lịch sự, khiêm nhường.

b)     Nghi thức cuộc họp:

-           Nghi thức khi tham gia họp:

·           Đến trước ít nhất 5 phút trước khi cuộc họp bắt đầu. Nắm rõ những yêu cầu và nội dung cuộc họp. Khi không tham gia cuộc họp với lý do chính đáng và cử người họp thay thế (nếu người chủ trì đồng ý) hoặc đến muộn phải thông báo với người chủ trì (hoặc người tổ chức) ngay khi có thể và trước khi cuộc họp được bắt đầu.

·           Bắt đầu cuộc họp, người chủ trì cuộc họp thực hiện nghi thức giới thiệu thành phần bên chủ trì, sau đó đề nghị bên đối tác tự giới thiệu thành phần tham gia cuộc họp.

·           Người chủ trì: điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được gửi trước cho thành phần tham gia.

·           Nếu có những điểm chưa rõ trong cuộc họp thì phải trao đổi với người có trách nhiệm, tuân thủ điều hành của người chủ trì. Điện thoại luôn ở chế độ rung.

·           Hạn chế nghe điện thoại trong giờ họp, chỉ nghe điện thoại khi đã ra khỏi phòng họp và thoả mãn 2 điều kiện: không phải là người đang thuyết trình, đang phát biểu, và không thuộc đối tượng chính của việc thuyết trình, phát biểu.

·           Không làm việc riêng trong giờ họp. Tôn trọng ý kiến của người khác, không thể hiện thái độ tiêu cực, thiếu tinh thần xây dựng trong khi họp. Chú ý lắng nghe ý kiến của người khác trước khi trình bày ý kiến của mình, tránh ngắt lời người khác. Đăng ký hoặc đưa ra tín hiệu xin phép trước khi phát biểu.

·           Đơn vị chủ trì và chuẩn bị cuộc họp phải đăng ký và thông báo thời gian, địa điểm cuộc họp trong lịch tuần hoặc thông báo trực tiếp các bộ phận liên quan trước 02 ngày làm việc (Trừ trường hợp cần họp gấp theo yêu cầu công việc).

-           Đối với các cuộc họp chuyên môn:

·           Các đơn vị trực thuộc phải cử đúng thành phần và CNVC,LĐ nắm vững lĩnh vực chuyên môn đó khi tham dự họp. Người chủ trì phải chuẩn bị chu đáo tài liệu cuộc họp và gửi tài liệu trước cho các đơn vị tham dự, các thành phần khác có ý kiến tham gia. Thành phần tham dự cuộc họp phải tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung trong thời gian diễn ra cuộc họp, chỉ ra ngoài phòng họp nghe điện thoại khi thật cần thiết.

·           Vị trí chỗ ngồi họp: Lãnh đạo chủ trì ngồi vào ghế chủ tọa được bố trí ở trung tâm quay mặt ra hướng cửa ra vào. Người quan trọng ngay sau lãnh đạo ngồi ở vị trí ngay bên cạnh phía tay phải của lãnh đạo. Tiếp đến người quan trọng tiếp theo ngồi phía tay trái cạnh lãnh đạo. Các vị trí khác sắp xếp tiếp theo thứ tự ưu tiên (ngồi phía bên tay phải quan trọng, phía tay trái kém quan trọng hơn).

·           Thứ tự phát biểu tại cuộc họp tuân thủ theo sự điều hành của Người chủ trì cuộc họp.

-           Đối với các cuộc họp, hội nghị toàn thể CNVC,LĐ; đảng viên; đoàn viên công đoàn; đoàn viên thanh niên:

·           Thành phần tham dự phải có mặt đầy đủ trước giờ họp 10 phút. Chỗ ngồi được bố trí hợp lý theo yêu cầu của Ban Tổ chức cuộc họp (Chỉ trì cuộc họp). Giữ trật tự, tập trung theo dõi, ghi chép các nội dung cần thiết, không bỏ về nửa chừng (trong trường hợp đặc biệt phải báo cáo Ban Tổ chức cuộc họp (hoặc Chỉ trì cuộc họp)), không ra vào, đi lại tùy tiện, nói chuyện riêng và nghe điện thoại trong phòng họp.

·           Chuẩn bị khánh tiết: Hội trường, bàn ghế, hoa quả, nước, âm thanh, màn chiếu. phông và panô trang trọng, thẩm mỹ nội dung phù hợp với chủ đề cuộc hội họp;

·           Trang phục: theo quy định của Công ty hoặc của Ban Tổ chức cuộc họp.

-         Đối với các cuộc họp qua hội nghị truyền hình:

·           Thực hiện như đối với các cuộc họp chuyên môn.

·           Các đơn vị liên quan hoặc Ban chủ cuộc họp trì phải cung cấp đầy đủ tài liệu cuộc họp trên mạng nội bộ trước khi thời gian diễn ra cuộc họp ít nhất là một ngày và thông báo đến các đơn vị liên quan được biết.

·           Khi kết thúc cuộc họp phải tắt hết tất cả thiết bị hội nghị truyền hình.

Lưu ý: khi tham gia họp hội nghị truyền hình:

-         Chỉ trao đổi thảo luận các nội dung liên quan đến cuộc họp khi thật cần thiết và phải tắt thiết bị điện thoại hội nghị (Polycom sound station).

-         Đối với các cuộc họp khác:

·      Với tư cách đơn vị chủ trì:

o   Xây dựng chương trình họp chi tiết và chuẩn bị tài liệu cuộc họp. Phối hợp với Văn phòng gửi giấy mời tới đại biểu; (Giấy mời cần ghi rõ lý do, nội dung và các chỉ dẫn cần thiết).

o   Chuẩn bị khánh tiết: Hội trường, bàn ghế, trang trí, hoa, quả, nước, âm thanh, màn chiếu.

o   Ban chủ trì: Có mặt trước thời gian họp 10 phút, cử người đại diện đơn vị đón đại biểu đến dự. Khi cuộc họp kết thúc, Ban chủ trì lịch sự bắt tay và tiễn khách mời, Ban chủ trì không ra về trước.

o   Vị trí chỗ ngồi:

-         Lãnh đạo cấp cao ngồi vào ghế chủ toạ.

-         Lãnh đạo, các phòng, ban ngồi bên phía tay phải  của chủ tọa cuộc họp.

-         Đối tác ngồi đối diện với Lãnh đạo Công ty.

-         Người quan trọng thứ hai của đối tác ngồi phía bên tay phải của đối tác.

-         Các vị trí khác sắp xếp tiếp theo theo thứ tự ưu tiên (ngồi phía bên tay phải quan trọng, phía tay trái kém quan trọng hơn).

-         Tùy theo tính chất quan trọng của cuộc họp, Ban chủ trì thông báo cho Văn phòng để bố trí bảng tên của khách mời theo vị trí ngồi.

o   Đối với CNVC,LĐ Công ty/đơn vị tham dự cuộc họp:

-         Có mặt đúng giờ. Trường hợp vắng mặt hoặc đến muộn phải báo cáo với Ban chủ trì cuộc họp;

-         Chuẩn bị nội dung tham gia phát biểu tại cuộc họp;

-         Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn, Ban tổ chức cuộc họp;

-         Trong phòng họp, phải ngồi ngay ngắn, không ngồi nghiêng ngửa, dạng chân, đặt chân lên ghế, vắt chân chữ ngũ;

-         Tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung, không làm ảnh hưởng đến người khác;

-         Giữ trật tự, tập trung theo dõi, ghi chép các nội dung cần thiết; không nói chuyện và làm việc riêng;

-         Không bỏ về nửa chừng (trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp), không ra vào, đi lại tùy tiện trong phòng họp.

·      Với tư cách đồng tổ chức:

o   Phối hợp xây dựng kịch bản chi tiết của hội nghị trên cơ sở năng lực và nguyện vọng của các bên;

o   Phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể giữa các bên và nội bộ đơn vị.

o   Thực hiện tốt phần việc được phân công.

·      Với tư cách khách mời:

o   Chủ động liên hệ với Ban tổ chức cuộc họp tìm hiểu thông tin về hội nghị để chuẩn bị sẵn sàng mọi nội dung cần thiết.

o   Có mặt đúng giờ, tuân thủ mọi hướng dẫn trong giấy mời.

o   Phải chuẩn bị thật tốt về tài liệu để báo cáo tại cuộc họp.

o   Tuân thủ chương trình nghị sự và sự điều hành của Ban tổ chức.

c)      Nghi thức trang trí phòng họp

-         Các Phòng họp được sử dụng vào mục đích: tiếp khách, họp chuyên môn, họp nội bộ Công ty (đơn vị) và hội họp. Phòng họp được bố trí đầy đủ ánh sáng và nhiệt độ thích hợp, thiết bị âm thanh và máy chiếu. Trang trí phòng họp lịch sự, trang nhã và ấm cúng. Tùy theo mục đích sử dụng của từng phòng để bố trí khẩu hiệu cho phù hợp về hệ giá trị cốt lõi của EVN. Tùy theo nội dung và yêu cầu của từng cuộc họp để bố trí nước, hoa, quả trong phòng hoặc ngoài phòng họp.

-         Bố trí phòng khách dùng để tiếp khách Công ty, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp nước ngoài. Trang trí của Phòng khách phải đảm bảo:

-         Trang trọng, lịch sự, thẩm mỹ, có khẩu hiệu về tầm nhìn và sứ mệnh của EVN;

-         Khi tiếp các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại PCBD, bố trí cờ của EVN và cờ của đối tác (nếu có) trên bàn họp;

-         Các cuộc họp tổ chức tại phòng khách, phòng họp: Chủ trì cuộc họp, các phòng ban liên quan bố trí người mặc trang phục đúng theo quy định và có đeo thẻ nhân viên tiếp đón, hướng dẫn và tiễn khách.

-         Các cuộc họp (trừ cuộc họp nội bộ), bố trí biển tên của cán bộ hoặc đơn vị tham dự trên bàn họp.

d)     Sử dụng phòng họp, hội trường, phòng khách,…

-         Thực hiện theo nội quy, quy định của PCBD.

Lưu ý:

o   CNVC,LĐ không được làm việc riêng trong phòng họp, hội trường, phòng khách,…

o   Không tổ chức, tụ tập vui chơi, ăn uống và sử dụng phòng họp, hội trường, phòng khách,…cho các mục đích khác.

e)      Một số lưu ý về vị trí ngồi trong buổi họp

·        Trong các buổi họp có đối tác ngoài đơn vị:

-         Lãnh đạo cao nhất của Công ty (đơn vị) trong thành phần cuộc họp ngồi vào ghế chủ tọa. Đối tác ngồi đối diện với Lãnh đạo cao nhất.

-         Người quan trọng thứ hai của đơn vị ngồi phía tay phải của Lãnh đạo cao nhất.

-         Người quan trọng thứ hai của đối tác ngồi phía bên tay phải của đối tác.

-         Các vị trí khác sắp xếp tiếp theo theo thứ tự ưu tiên (ngồi phía tay phải quan trọng hơn phía tay trái).

·        Trong các buổi họp nội bộ:

-         Lãnh đạo ngồi vào ghế chủ tọa được bố trí ở trung tâm quay mặt ra phòng họp nhằm bao quát hết các thành phần tham dự.

-         Người quan trọng ngồi ngay sau lãnh đạo, hoặc ở vị trí bên cạnh phía tay phải và tay trái của lãnh đạo.

-         Các vị trí khác sắp xếp tiếp theo theo thứ tự ưu tiên (ngồi phía tay phải quan trọng hơn phía tay trái), nên bố trí bảng tên, chức vụ những nhân vật quan trọng.

8-     Nghi thức hội đàm, ký kết

-         Ban chủ trì phối hợp với Văn phòng và các bên liên quan để tổ chức, trang trí theo nghi thức ngoại giao trang trọng và hợp tác. Bố trí người đón tiếp đại biểu chu đáo, lịch sự, trang phục sử dụng là lễ phục hoặc trang phục theo quy định của Công ty.

-         Vị trí ngồi trong tiếp khách và ký kết văn bản: Người quan trọng nhất bao giờ cũng được sắp xếp ngồi bên tay phải người đại diện đơn vị chủ trì, người quan trọng thứ hai ngồi ở bên tay trái.

-         Đặt cờ để bàn của ngành trên bàn ký kết văn bản hoặc bàn hội đàm.

9-     Văn hóa tổ chức tiệc và dự tiệc

a)       Bố trí chỗ ngồi khi dự tiệc

-         Chỗ ngồi trong tiệc chiêu đãi phải tương xứng với cương vị của khách mời.

-         Để khách ngồi thoải mái, rộng rãi; chỗ ngồi giữa hai khách cách nhau khoảng 0,6-0,7m.

-         Nếu bàn hình chữ nhật không nên rộng quá 1,6m để khách có thể trò chuyện được với nhau. Bàn tròn đường kính 2m xếp cho 8-10 người, đường kính 4m xếp cho 16 người, đường kính 4,5m xếp cho 18-20 người.

-         Xếp theo địa vị ngoại giao của người dự tiệc. Nếu có thể nên xếp xen kẽ nam và nữ, chủ và khách.

-         Nếu nam và nữ cùng địa vị thì ưu tiên cho nữ, nếu chủ và khách có cùng địa vị ưu tiên cho khách, xếp vợ, chồng (hoặc người thân) ngồi cạnh nhau.

-         Chủ tiệc ngồi ở vị trí trung tâm quay ra cửa để dễ quan sát. Chỗ càng gần chủ tiệc, càng trọng thị.

-         Cần tính đến trình độ ngoại ngữ của người dự tiệc để bố trí người có khả năng giao tiếp tương xứng.

b)       Phong thái khi dự tiệc

-         Khi CNVC,LĐ được mời tham dự tiệc, trang phục phải phù hợp với từng bữa tiệc, lịch sự, trang nhã, thoải mái tự tin trong giao tiếp.

-         Ngồi ăn với tư thế đàng hoàng, tự nhiên, không để khuỷu tay lên bàn; không dùng tay để cầm, bốc thức ăn mà phải dùng dao, dĩa, thìa, đũa…

-         Ăn xong cứ để đĩa đó người phục vụ đem đi không đẩy đĩa sang phía bên cạnh, đặc biệt là phía khách mời.

-         Không dùng thìa, đũa, dĩa của mình để gắp thức ăn cho khách.

-         Không húp canh sột soạt, nhai nhồm nhoàm, gặm xương, nhè xương thiếu văn hoá.

-         Vừa ăn có thể vừa nói chuyện với người bên cạnh, nhưng lưu ý tránh khi đang nhai thức ăn. Trong bữa tiệc có thể nói chuyện vui vẻ hòa nhập vào các chủ đề một cách cởi mở và thân thiện, không nên nói nhiều về chính trị, nói những điều có thể tiết lộ bí mật của cơ quan mình.

-         Không ép khách uống nhiều rượu, bia đặc biệt đối với khách là lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo cấp Bộ, ngành, Đảng, Chính phủ hoặc đối tác người nước ngoài; bản thân không uống nhiều rượu bia, tuyệt đối không để say.

-         Nếu muốn ra ngoài cần lặng lẽ ra không gây chú ý cho người khác.

-         Khi xỉa răng cần che miệng. Chủ tiệc không ăn xong trước khách.

1.      Văn hóa trong xe ôtô

a)        Vị trí quan trọng thứ nhất ở hàng ghế thứ hai phía tay phải của  lái xe, vị trí quan trọng thứ 2 ở phía tay trái của vị trí thứ nhất.

b)       Người có chức vụ cao nhất ngồi ở vị trí quan trọng thứ nhất.

c)        Trường hợp có Lãnh đạo hai bên đi cùng xe: Lãnh đạo bên chủ nhà ngồi vị trí quan trọng thứ 2, Lãnh đạo bên khách ngồi vị trí quan trọng thứ nhất.

d)       Trong trường hợp đặc biệt: người có chức vụ cao nhất tự lựa chọn vị trí ngồi, tiếp đó là người quan trọng thứ 2; có thể xếp ba người ngồi ghế sau nhưng người ngồi giữa là người có chức vụ thấp hơn so với hai người ngồi bên cạnh.

e)        Ghế phụ hàng trên, bên cạnh lái xe: dành cho bảo vệ, phiên dịch, cán bộ tháp tùng, thư ký, trợ lý… hoặc người cao tuổi.

f)      Khi đi taxi: người mời (hoặc người đón) ngồi ghế hàng trên bên cạnh lái xe để trả tiền. Lãnh đạo đoàn khách ngồi vị trí quan trọng thứ nhất.

g)     Lái xe hoặc CNVC,LĐ đi cùng (trừ nữ giới) có nhiệm vụ mở cửa xe khi khi xe dừng, xuống trước mở cửa cho lãnh đạo.

h)     Lãnh đạo có phu nhân đi cùng thì phu nhân ngồi ở vị trí danh dự, lãnh đạo ngồi bên tay trái phu nhân và khi dừng xe cán bộ đi cùng xuống trước mở cửa xe cho phu nhân xuống trước, sau đó lãnh đạo xuống sau.

2.      Văn hoá nơi làm việc

a)      Đối với nơi làm việc của cá nhân

-         Giữ gìn cảnh quan nơi, bàn ghế làm việc sạch sẽ, gọn gàng, sắp xếp các dụng cụ, thiết bị phục vụ công việc, vật dụng cá nhân ngăn nắp, khoa học.

-         Khi hết giờ ra khỏi nơi làm việc, tài liệu phải được xếp lại ngay ngắn, các thiết bị văn phòng sử dụng điện phải đưa về chế độ không làm việc.

b)     Đối với nơi làm việc chung

-           Giữ gìn cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Bàn ghế, vật dụng và các thiết bị văn phòng phải bố trí khoa học, thông thoáng, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, không vứt rác, giấy bỏ và các vật liệu khác bừa bãi. Không ăn quà vặt trong phòng làm việc và không hút thuốc lá trong cơ quan…

-           Không tụ tập, tán gẫu, ăn uống, trò chuyện ồn ào gây ảnh hưởng đến người xung quanh.

-           Không hút thuốc trong khu vực làm việc (phòng làm việc, khu vực hành lang,...) và trong tòa nhà điều hành SXKD Công ty.

c)      Văn hóa khi làm việc

-         Đi làm và về đúng giờ, biết chào hỏi mọi người khi đến chỗ làm. Liên lạc trước với người quản lý khi buộc phải vắng mặt hay đi muộn.

-         Luôn ý thức được hành vi của mình. Lời nói ngắn gọn, dễ nghe. Tránh ngắt ngang lời người khác hoặc gây ra việc khiến người khác bực mình.

-         Không rời chỗ làm trong thời gian làm việc trừ trường hợp phải đi công tác.

-         Thái độ vui vẻ, cởi mở với đồng nghiệp, không biểu lộ vấn đề cá nhân khi làm việc. Tránh cản trở người khác trong quá trình làm việc.

-         Tắt hết thiết bị điện và đặt các thiết bị an toàn vào đúng chỗ quy định khi ra về và chào tạm biệt trước khi rời khỏi phòng làm việc.

3.      Trang phục, đồng phục của CNVC,LĐ

a)      Trang phục: Trang phục khi làm việc tại trụ sở hoặc ngoài trụ sở làm việc phải đảm bảo lịch sự, văn minh và phù hợp với môi trường làm việc của công sở. Không mặc áo phông, quần bò, không đi dép lê khi làm việc trong giờ hành chính.

b)     Đồng phục: PCBD trang bị đồng phục cho toàn thể CNVC,LĐ trong Công ty, CNVC,LĐ thực hiện mặc đồng phục theo đúng nội quy lao động của Công ty.

c)      Lễ phục

-         Lễ phục được mặc trong các cuộc hội nghị, hội họp quan trọng; hoặc các lễ ký kết hợp tác; hoặc lễ đoán nhận các danh hiệu cao quý do Đảng và nhà nước trao tặng.

-         Lễ phục của nam: veston (theo quy định màu), áo sơ mi trắng dài tay, cravat.

-         Lễ phục của nữ: áo dài truyền thống.

d)     Thẻ nhân viên: CNVC,LĐ đến Công ty (đơn vị) làm việc phải đeo thẻ nhân viên đầy đủ theo mẫu thẻ quy định của Công ty.

 

PHẦN V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            Quy tắc này được áp dụng trong Công ty Điện lực Bình Dương kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

            Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, cá nhân kịp thời báo cáo bằng văn bản về  Công ty (Văn phòng) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.