Tra cứu cấp điện trung áp:
Nhập mã yêu cầu:  

* Quý khách hàng lưu ý, hai kí tự đầu của mã tra cứu phải nhập chữ in hoa.

Ví dụ: GC123456.