Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa:

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm

 * PCBD-ke hoach BDSC năm 2020

* PCBD-ke hoach BDSC năm 2021
 

 

 Kế hoạch vận hành tuần

KHVH TUAN 01 tu ngay 28 -12 - 2020 den 03 - 01 - 2021
KHVH TUAN 02 tu ngay 04 -01 - 2021 den 10 - 01 - 2021
KHVH TUAN 04 tu ngay 18 -01 - 2021 den 24 - 01 - 2021
KHVH TUAN 05 tu ngay 25 -01 - 2021 den 31 - 01 - 2021
KHVH TUAN 06 tu ngay 01 -02 - 2021 den 07 - 02 - 2021
KHVH TUAN 07 tu ngay 08 -02 - 2021 den 14 - 02 - 2021
KHVH TUAN 08 tu ngay 15 -02 - 2021 den 21 - 02 - 2021
KHVH TUAN 09 tu ngay 22 -02 - 2021 den 28 - 02 - 2021
KHVH TUAN 10 tu ngay 01 -03 - 2021 den 07 - 03 - 2021
KHVH TUAN 11 tu ngay 08 -03 - 2021 den 14 - 03 - 2021
KHVH TUAN 12 tu ngay 15 -03 - 2021 den 21 - 03 - 2021
KHVH TUAN 13 tu ngay 22 -03 - 2021 den 28 - 03 - 2021
KHVH TUAN 14 tu ngay 29 -03 - 2021 den 04 - 04 - 2021
KHVH TUAN 15 tu ngay 05 -04 - 2021 den 11 - 04 - 2021
KHVH TUAN 16 tu ngay 12 - 04 - 2021 den 18 - 04 - 2021
KHVH TUAN 17 tu ngay 19 - 04 - 2021 den 25 - 04 - 2021
KHVH TUAN 18 tu ngay 26 - 04 - 2021 den 02 - 05 - 2021
KHVH TUAN 20 tu ngay 10 - 05 - 2021 den 16 - 05 - 2021
KHVH TUAN 21 tu ngay 17 - 05 - 2021 den 23 - 05 - 2021
KHVH TUAN 22 tu ngay 24 - 05 - 2021 den 30 - 05 - 2021
KHVH TUAN 23 tu ngay 31 - 05 - 2021 den 06 - 06 - 2021
KHVH TUAN 24 tu ngay 07 - 06 - 2021 den 13 - 06 - 2021
KHVH TUAN 25 tu ngay 14 - 06 - 2021 den 20 - 06 - 2021
KHVH TUAN 26 tu ngay 21 - 06 - 2021 den 27 - 06 - 2021
KHVH TUAN 27 tu ngay 28 - 06 - 2021 den 04 - 07 - 2021
KHVH TUAN 28 tu ngay 05 - 07 - 2021 den 11 - 07 - 2021
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 
KHBDSC thang 02-2021
KHBDSC thang 03-2021
KHBDSC thang 04-2021
KHBDSC thang 05-2021
KHBDSC thang 07 - 2021

 

KHBDSC thang 07- 2020

 Kế hoạch vận hành năm

PCBD-KHVH-1 năm 2018

PCBD-KHVH năm 2019
PCBD-KHVH năm 2020
* Phuong thuc van hanh t2 va tet nguyen dan 2021

Công ty Điện lực Bình Dương.