Năng lượng tái tạo

Thông tin đấu nối

Tin mới new

(15:41 - 05/07/2022)

HUY_DONG_CONG_SUAT_NGUON_DMTMN_TU_04_7_DEN_10_07_22

(10:30 - 28/09/2021)

Bieu 4_ 26 12 20 CON KHA NANG NOI LUOI

(10:29 - 28/09/2021)

Bieu 3_ 26 12 20 KHONG CON KHA NANG NOI LUOI

(07:20 - 08/11/2020)

Biểu 1B Danh sách các hệ thống ĐMTMN đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vận hành đến ngày 25-12-2020

(06:15 - 12/10/2020)

Biểu 4_Danh sách các trạm biến áp, đường dây còn khả năng đấu nối ĐMTMN theo từng khu vực 24-12-2020

(06:13 - 12/10/2020)

Biểu 3_Danh sách các trạm biến áp, đường dây không còn khả năng đấu nối ĐMTMN theo từng khu vực 24-12-2020

(06:13 - 12/10/2020)

Biểu 2 Danh sách các hệ thống ĐMTMN đăng ký thỏa thuận đấu nối 24-12-2020

(06:11 - 12/10/2020)

Biểu 1A Danh sách các hệ thống ĐMTMN đã vào vận hành đến ngày 31-12-2020