Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp
của CNVC-LĐ trong Công ty Điện lực Bình Dương
(Ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ-PCBD ngày 12/01/2017)

PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I-      MỤC ĐÍCH

Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CNVC,LĐ trong Công ty Điện lực Bình Dương là tài liệu triển khai thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp và Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CNVC,LĐ trong Công ty Điện lực Bình Dương.

        Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp nhằm hướng các hành vi giao tiếp và ứng xử của CNVC,LĐ đến những chuẩn mực cư xử tốt đẹp, văn minh, lịch sự, tạo điều kiện cho từng cá nhân trong tập thể phát huy tốt khả năng của mình để cống hiến cho sự phát triển bền vững của Công ty Điện lực Bình Dương.

 

II-   PHẠM VI ÁP DỤNG

        Tất cả các CNVC,LĐ của các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương có trách nhiệm thực hiện nội dung quy định của quy tắc ứng xử này.

III-           TÀI LIỆU THAM KHẢO

1-     Quy định về tài liệu Văn hóa Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành kèm quyết định số 1890/QĐ-EVN SPC ngày 30/6/2015.

2-     Quy định về quy tắc ứng xử văn hóa trong Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành kèm quyết định số 1851/QĐ-EVN SPC ngày 26 tháng 6 năm 2015.

3-     Quy định Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Công nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam ban hành kèm quyết định số 1963/QĐ-EVN SPC, ngày 02/7/2015.

4-     Quy định về Quy chế phát ngôn trong Công ty Điện lực Bình Dương ban hành kèm quyết định số 873/QĐ-PCBD ngày 16/9/2015.

IV-            CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

-         Tập đoàn (hoặc EVN)                      :  Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

-         Tổng công ty (hoặc EVN SPC)      : Tổng công ty Điện lực miền Nam;

-         PCBD, Công ty                                 :  Công ty Điện lực Bình Dương;

-         Đơn vị, đơn vị trực thuộc                : Văn phòng, các phòng, ban, Đội Xây dựng điện, Phân xưởng cơ điện, các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương;

-         CNVC,LĐ                                          : Công nhân viên chức lao động.

-         NLĐ                                                    : Người lao động.

-         Lãnh đạo                                            : Bao gồm Ban Giám đốc Công ty, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng ban, Đội trưởng Đội Xây dựng Điện, Quản đốc Phân xưởng Cơ điện; Giám đốc các Điện lực; Phó Chánh Văn phòng, Phó phòng ban, Đội phó Đội Xây dựng điện và Phó Quản đốc Phân xưởng cơ điện và các Phó Giám đốc Điện lực trực thuộc Công ty.

 

PHẦN II

QUY TẮC ỨNG XỬ NỘI BỘ

 

I-      ỨNG XỬ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

         Thực hiện theo tôn chỉ của EVN “Gia đình EVN trên thuận, dưới hòa”, thực hiện nếp sống văn hóa mọi lúc, mọi nơi, mọi hành động.

1-     Ứng xử đối với các đơn vị trực thuộc:

a)        Đề xuất ban hành các quy chế quản lý nội bộ theo lĩnh vực quản lý, đảm bảo phù hợp hệ thống văn bản qui phạm pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PCBD.

b)       Các văn bản hướng dẫn phải chuẩn mực, rõ ràng, thống nhất, khoa học, phù hợp với thực tiễn, phục vụ tốt công tác quản lý và điều hành trong Công ty.

c)        Thực hiện đúng, đầy đủ quy chế đã ban hành. Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty, kịp thời phát hiện sai sót, không phù hợp để đề nghị sửa đổi bổ sung.

d)       Xây dựng và giải quyết mối quan hệ giữa Công ty và các đơn vị theo nguyên tắc: tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo công bằng và hài hòa lợi ích Công ty và lợi ích các đơn vị trực thuộc.

e)        Chỉ đạo, khuyến khích các đơn vị tham gia các hoạt động xã hội, đảm bảo hài hòa giữa việc sản xuất kinh doanh của đơn vị và của lợi ích cộng đồng xung quanh.

f)        Phân công chức năng và nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các đơn vị.

g)       Khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị phát triển thành các bộ phận tham mưu giỏi, đắc lực cho Lãnh đạo Công ty.

h)       Xây dựng và duy trì môi trường làm việc bình đẳng, tôn trọng và công bằng.

2-     Ứng xử đối với cá nhân

a)       Ứng xử giữa lãnh đạo đối với CNVC,LĐ

-         Lãnh đạo luôn tôn trọng CNVC,LĐ trong Công ty và đơn vị trực thuộc. Tạo điều kiện tốt nhất cho mỗi cá nhân phát triển và có cơ hội thăng tiến. Thực hiện theo đúng quy chế tuyển dụng trong PCBD và dùng người đúng việc, đúng vị trí; Chỉ bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo CNVC,LĐ có đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, uy tín và có khả năng lãnh đạo.

-         Trong điều hành, xử lý công việc: Lãnh đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên mình quản lý. Yêu cầu họ phải thông thạo về chuyên môn, trung thực, tận tâm, có trách nhiệm cao với công việc để đề xuất, tham mưu Lãnh đạo cách giải quyết hiệu quả nhất. Đồng thời Lãnh đạo cũng phải có thái độ hăng hái giống như mình đang bắt tay vào làm.

-         Lãnh đạo phải biết thu phục CNVC,LĐ dưới quyền; Biết lắng nghe đề xuất và các ý kiến phản hồi của CNVC,LĐ; Biết khen, chê CNVC,LĐ đúng lúc, đúng chỗ.

-         Lãnh đạo phải góp ý cho CNVC,LĐ chân thành. Khi đánh giá thi đua, khen thưởng và kỷ luật CNVC,LĐ mình quản lý phải công tâm, trung thực, công bằng không vì động cơ cá nhân, không có thái độ và hành vi trù dập CNVC,LĐ thuộc quyền.

-         Lãnh đạo phải đáp lại bằng cử chỉ chào hỏi thân thiện hoặc có thể gật đầu mỉm cười đáp lại khi CNVC,LĐ chào mình. Cần thiết phải nói câu xin lỗi khi quá vội hoặc đang nghe điện thoại.

-         Lãnh đạo phải tạo điều kiện để CNVC,LĐ trình bày ý tưởng của mình, tạo môi trường làm việc thoải mái, thuận lợi để thảo luận, bàn bạc, tôn trọng ý kiến cá nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

-         Khi giải quyết bất đồng quan điểm giữa CNVC,LĐ lãnh đạo phải tiếp thu nhận thông tin từ nhiều phía, tránh tình trạng nhận thông tin từ một phía và Lãnh đạo phải có trách nhiệm giải quyết thấu tình, đạt lý để không ảnh hưởng tới công việc chung và đoàn kết nội bộ.

b)       Ứng xử giữa CNVC,LĐ đối với lãnh đạo

-         Khi gặp lãnh đạo, CNVC,LĐ phải chào trước, thể hiện sự kính trọng lễ phép.

-         Giữ thái độ nghiêm túc, lịch sự, tôn trọng khi giao tiếp với Lãnh đạo. CNVC,LĐ phải tự khẳng định được vai trò của mình, phải trở thành người hỗ trợ đắc lực cho Lãnh đạo, cố gắng nghiên cứu đưa ra ý tưởng giải quyết công việc, để đóng góp phát triển cho Công ty.

-         CNVC,LĐ có quyền đề xuất các ý tưởng và giải pháp thực hiện tốt công việc, mang lại giá trị lợi ích chung nhưng một khi Lãnh đạo đã quyết định thì phải tuyệt đối tuân thủ.

-         Chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện mọi nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Trung thực, thẳng thắn, thiện chí trong mọi báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo.

-         Tôn trọng ý kiến của Lãnh đạo. Giữ gìn và bảo vệ uy tín, danh dự của Lãnh đạo. Khi có ý kiến góp ý cần trình bày trực tiếp, thẳng thắn, không lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc sử dụng đơn thư nặc danh làm tổn hại uy tín của Lãnh đạo.

-         Khi thực hiện quyết định của Lãnh đạo, nếu phát hiện quyết định đó trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến lợi ích chung hoặc không phù hợp với thực tế thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trong trường hợp phải chấp hành quyết định mà trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với Lãnh đạo trực tiếp của người ra quyết định, đồng thời không phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra do việc thực hiện quyết định đó.

c)        Ứng xử giữa CNVC,LĐ với CNVC,LĐ

·           Trong giao tiếp:

-         CNVC,LĐ ít tuổi phải chào hỏi CNVC,LĐ lớn tuổi trước.

-         CNVC,LĐ khi gặp nhau phải chào hỏi lịch sự, đúng mực.

-         Luôn niềm nở chào hỏi đồng nghiệp vào buổi sáng đến cơ quan và chào tạm biệt trước khi rời cơ quan.

·           Trong công việc:

-         Chân thành và hợp tác khi giải quyết công việc. Đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp trong công tác và cuộc sống. Cùng đồng nghiệp xây dựng môi trường làm việc đoàn kết và thân thiện.

-         Mọi hành động, lời nói, việc làm và phát hành văn bản phải được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, của Ngành, của Tổng công ty và của Công ty.

-         Đề cao trách nhiệm cá nhân, không trốn tránh, đối phó, đổ thừa, đùn đẩy trách nhiệm. Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia đóng góp trong thực hiện giải quyết công việc.

-         Luôn hợp tác, chia sẻ kiến thức, thông tin để giải quyết công việc đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất, vì lợi ích chung của Tổng công ty và Công ty cũng như vì sự phát triển chung của ngành, của đất nước.

-         Toàn tâm, toàn ý trong công việc, thực hiện hết trách nhiệm được giao, đảm bảo hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

-         Luôn luôn tôn trọng, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp, biết lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp. Chân thành và thẳn thắng khi góp ý cho đồng nghiệp.

-         Mỗi cá nhân chủ động giải quyết bất đồng của mình với đồng nghiệp trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cầu thị và cảm thông. Không được lợi dụng việc bất đồng và mâu thuẩn các nhân để lôi kéo bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

d)       Đối với đồng nghiệp trong cùng đơn vị:

-         Thường xuyên trao đổi công việc để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiểu biết lĩnh vực mình không phụ trách.

-         Khi được giao cùng đồng nghiệp giải quyết một công việc thì phải chủ động phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp để cùng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Khi bất đồng quan điểm phải báo cáo trực tiếp với người quản lý giao việc để người quản lý quyết định.

-           Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp. Không ghen ghét, đố kỵ, lôi kéo bè phái, phe nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ.

b)      Đối với đồng nghiệp khác đơn vị:

-         Sẵn sàng, nhanh chóng phối hợp công việc một cách hiệu quả nhất;

-         Không có thái độ gây khó khăn, cản trở, thiếu hợp tác khi giải quyết và phối hợp công việc. Khi phát hiện đồng nghiệp khác có hành động thiếu hợp tác trong giải quyết công việc phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo của các bên liên quan xem xét giải quyết.

3-     Ứng xử trong công việc

a)      CNVC,LĐ trong công ty phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của EVN, EVNSPC, PCBD.

b)      Có ý thức trách nhiệm trong công tác, thường xuyên học tập nâng cao trình độ, chủ động, sang tạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c)      Chấp hành sự điều động, phân công công tác của Lãnh đạo. Luôn đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, không trốn tránh, đối phó, đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện việc tự phê bình và phê bình nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn, có thái độ cầu thị khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

d)      Khi thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc, phải phối hợp với cá nhân, bộ phận liên quan khác để hoàn thành công việc có hiệu quả, không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những đơn vị, cá nhân, các tổ chức, cơ quan hữu quan bên ngoài liên quan.

e)      Người đứng đầu được giao phụ trách công việc, có thẩm quyền quản lý và sử dụng cán bộ, chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ thuộc thẩm quyền. CNVC,LĐ khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành quyết định của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của Lãnh đạo cao hơn thì CNVC,LĐ phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đồng thời có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó.

f)       Đảm bảo xử lý công việc trong thời gian nhanh nhất. Trong trường hợp được yêu cầu xử lý gấp của Cơ quan chức năng hoặc Lãnh đạo thì phải xử lý ngay trong ngày làm việc.

g)      Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia đóng góp trong công việc.

h)      Không lạm dụng, lợi dụng quyền lực, chức vụ, hay nhiệm vụ được giao để thực hiện các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm nội quy, quy định, quy trình của Công ty.

4-     Ứng xử trong việc sử dụng và bảo quản tài sản

a)      Mọi CNVC,LĐ trong Công ty phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo quản tài sản chung của Công ty gồm cả tài sản giao trực tiếp cho từng cá nhân quản lý để sử dụng cho công việc, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng công việc, tiết kiệm tránh lãng phí.

b)      Không được tự ý di chuyển tài sản ra khỏi phòng làm việc vì mục đích cá nhân hay di chuyển đến đơn vị khác khi chưa được sự cho phép của Lãnh đạo.

c)      Các phát hiện hoặc nghi ngờ về vi phạm sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị thì CNVC,LĐ phải lập tức báo cáo ngay cho Lãnh đạo để kiểm tra và xử lý đối với cá nhân vi phạm.

d)      Hệ thống thư điện tử và internet là công cụ hỗ trợ CNVC,LĐ làm việc. Không sử dụng tiếp cận thông tin không phù hợp phục vụ mục đích cá nhân (chơi game oline, phổ biến tranh ảnh, phim, truyện và các ấn phẩm có nội dung xấu…).

e)      Hết giờ làm việc, CNVC,LĐ phải tắt hết các thiết bị điện, khóa chốt các cửa trước khi ra về.

5-     Ứng  xử trong bảo mật thông tin

f)       Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định bảo mật thông tin của Công ty.

g)      Không sao chụp, gửi các hồ sơ, tài liệu nội bộ, tiết lộ thông tin của Công ty ra bên ngoài dưới bất cứ hình thức nào nếu trái quy định về bảo mật thông tin và chưa được sự cho phép của người có thẩm quyền.

h)      Ý thức bảo mật thông tin của doanh nghiệp, của khách hàng và đối tác là điều then chốt và cần luôn được tâm niệm bởi mỗi CNVC,LĐ trong PCBD, điều này tạo nên sự tin cậy của khách hàng và đối tác để dẫn đến sự hợp tác thành công giữa các bên. Sự rò rỉ những tài liệu bí mật về đối tác và khách hàng sẽ gây nguy hại tới quá trình và mục tiêu phát triển của PCBD, vì thế, tùy thuộc vào mức độ vi phạm mà PCBD sẽ có những hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm.

i)       Thông tin bí mật về PCBD, về khách hàng của Công ty, cá nhân hay những đối tác khác có liên quan, mặc dù có công khai hay không công khai sẽ không được sử dụng cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc những lợi ích khác.

j)       Bên cạnh việc phải bảo mật những thông tin để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng, đối tác và Công ty, PCBD cam kết trở thành một tổ chức mở với các phương tiện thông tin đại chúng.

6-     Ứng xử khi đi công tác

a)      Luôn có mặt trước khi chuyến đi công tác bắt đầu tổi thiếu từ 05 phút trở lên để mọi người trong đoàn công tác nắm được số lượng người có mặt.

b)      Hiểu rõ được mục đích của chuyến đi công tác và chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến những vấn đề mà đoàn công tác sẽ làm việc.

c)      Căn cứ chương trình nội dung công tác làm việc tại các đơn vị mà đề cử CNVC,LĐ trực tiếp theo dõi, nắm vững và thông hiểu lĩnh vực chuyên môn đó để giải quyết công việc một các hiệu quả nhất.

d)      Nghiêm cấm CNVC,LĐ có thái độ sách nhiễu và gây phiền hà cho đơn vị trực thuộc khi đến công tác.

e)      Nếu đột xuất không thể tham dự cùng đoàn công tác được vì lý do chính đáng phải báo cáo ngay với Trưởng đoàn hoặc người giữ chức vụ cao nhất có mặt trong chuyến đi công tác đó.

f)       Khi đi công tác tại nước ngoài CNVC,LĐ phải tuân thủ các nội dung sau:

-         Nghiên cứu, chuẩn bị kỹ tài liệu liên quan, nắm vững và tuân thủ chương trình làm việc, lịch trình đi lại.

-         Tuân thủ luật pháp, tôn trọng lễ nghi, phong tục tập quán của nước bạn, nghi thức ngoại giao, luôn có những ứng xử phù hợp cả trong làm việc và giao tiếp;

-         Thực hiện đúng chức trách, bổn phận, không đưa ra các lời hứa, cam kết vượt quá thẩm quyền quy định;

-         Tận dụng các cơ hội để học hỏi, thu thập tài liệu, khai thác và tìm hiểu thông tin có ích cho bộ phận và cho Công ty.

-         Giữ gìn, bảo vệ và đề cao các giá trị văn hóa dân tộc, uy tín của ngành và của PCBD.

7-     Ứng xử khi giải quyết các bất đồng nội bộ

a)      Mỗi cá nhân chủ động giải quyết bất đồng của mình với đồng nghiệp trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cầu thị và cảm thông. Trong trường hợp bất đồng giữa cá nhân với cá nhân trở thành mâu thuẫn nội bộ thì Lãnh đạo, người quản lý trực tiếp có trách nhiệm giải quyết thấu tình, đạt lý để không ảnh hưởng tới công việc chung và đoàn kết nội bộ.

b)     Không được lợi dụng việc bất đồng và mâu thuẫn cá nhân để lôi kéo bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

8-     Ứng xử đối với gia đình và xã hội

a)      Gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương khi về sinh hoạt tại nơi cư trú. Có trách nhiệm hướng dẫn, vận động, thuyết phục người thân trong gia đình gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm điện và chống lãng phí trong sinh hoạt gia đình.

b)      Trong quan hệ gia đình: Hiếu thảo với ông bà; Nuôi dạy con ngoan, học giỏi và trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội và gia đình. Tổ chức cuộc sống gia đình đầm ấm, hòa thuận, hạnh phúc; Xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” hàng năm tại nơi cư trú.

c)      Ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp. Không phô trương để tạo thanh thế cá nhân khi tham gia các hoạt động xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của Công ty.

d)      Không lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...để vụ lợi. Không để người thân trong gia đình lợi dụng vị trí công tác của mình để làm những việc trái pháp luật.

e)      Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các nguyên tắc sinh hoạt nơi công cộng, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông khi tham gia giao thông trên đường. Không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong, mỹ tục tại nơi công cộng.

f)       Luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người già, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật, hỗ trợ người bị nạn, tương trợ giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, khó khăn, sống có nghĩa có tình với người xung quanh. Kính trọng người lớn tuổi, cư xử đúng mực, không kỳ thị, đẳng cấp, phân biệt giàu – nghèo, tôn giáo, người tàn tật, vùng miền,….

g)      Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cộng động văn hóa. Hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào xã hội, từ thiện, các hoạt động văn hóa, thể thao tại nơi cư trú.

h)      Luôn cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp của chính quyền, đoàn thể và nhân dân tại nơi cư trú.

i)       Đấu tranh với thói hư, tật xấu, các hủ tục lạc hậu tại địa phương. Không bao che cho các hành vi trái pháp luật. Tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Kịp thời thông báo cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền các thong tin về hành vi vi phạm pháp luật.

9-     Ứng xử đối với môi trường

a)        Tuân thủ và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt quy định chăm sóc cây xanh và sử dụng bảo dưỡng thiết bị chăm sóc cây xanh Nhà điều hành PCBD.

b)       Tích cực tham gia và hưởng ứng các chương trình xã hội về bảo vệ môi trường và thân thiện với môi trường.

c)        Bố trí khuôn viên làm việc của Nhà điều hành sản xuất kinh doanh Công ty trang trọng, xanh, sạch và đẹp.

d)      Phòng bảo vệ tại Công ty, Điện lực phải đảm bảo:

-         Thoáng, rộng, sáng, bàn ghế khang trang, lịch sự;

-         Nội quy ra vào cơ quan được đặt ở vị trí dễ nhìn, nội dung dễ đọc, dễ hiểu.

-         Nhân viên trực phải mặc đồng phục theo quy định, thể hiện tính lịch sự, thái độ đón và hướng dẫn khách phải niềm nở, chu đáo tạo được thiện cảm của khách khi đến làm việc tại Công ty, đơn vị.

e)      Sơ đồ các phòng, ban làm việc, phòng họp, hội trường,…của Công ty được đặt tại các vị trí dễ nhìn, dễ thấy.

f)       Phòng làm việc phải được bài trí một cách gọn gàng, khoa học, có thẩm mỹ. Nơi làm việc phải đảm bảo giữ gìn vệ sinh chung, luôn sạch sẽ và thoáng mát. Tôn trọng môi trường sinh thái xung quanh.

10- Các hành vi bị cấm

a)      Lạm dụng uy tín của Lãnh đạo để giải quyết công việc cá nhân.

b)     Trù dập hoặc có những hành vi tương tự đối với người đã đưa ra chính kiến về những vấn đề: nhân sự, cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh không cùng quan điểm với mình.

c)      Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công việc của mình để sách nhiễu khách hàng, đối tác nhằm mục đích trục lợi, tham ô, tham nhũng.

d)     Cố ý phá hoại tài sản đơn vị, sử dụng tài sản đơn vị sai mục đích hoặc mưu lợi cá nhân.

e)      Tham gia cộng tác với các tổ chức hay cá nhân bên ngoài Công ty, đơn vị có xung đột lợi ích với Công ty.

f)      Say rượu, bia, sử dụng các chất kích thích, chơi điện tử, chứng khoán hoặc chơi cờ bạc trong thời gian làm việc.

g)     Mọi biểu hiện gây mất trật tự, mỹ quan, thiếu văn hóa tại nơi làm việc.

 

PHẦN III

QUY TẮC ỨNG XỬ VỚI BÊN NGOÀI

 

I-      ỨNG XỬ ĐỐI VỚI CƠ QUAN CẤP TRÊN, ĐỊA PHƯƠNG

1-     Ứng xử đối với Tập đoàn Điện lực, Tổng Công ty điện lực miền Nam

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của EVN, EVN SPC . Phối hợp tốt và giữ mỗi liên hệ với các Ban chuyên môn của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty một cách có hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao phó.

2-     Đối với địa phương: Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và các Sở, Ban ngành

a)     Cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao phó.

b)    Nghiêm chỉnh thực hiện các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Đảng các cấp và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân Tỉnh.

c)     Thường xuyên báo cáo, liên hệ trao đổi, giữ mối quan hệ tốt, tạo được sự đồng thuận của cơ quan Đảng, chính quyền sở tại.

d)    Tuân thủ các quy định về trật tự, an ninh của địa phương. Trình báo khẩn cấp các trường hợp gây mất an toàn và an ninh Cơ quan.

e)     Động viên, khuyến khích CNVC,LĐ tích cực tham gia và đóng góp cho các hoạt động xã hội của địa phương.

3-     CNVC,LĐ đối với cán bộ công chức cơ quan cấp trên

Mỗi cá nhân được giao nhiệm vụ làm việc với cán bộ công chức của cơ quan cấp trên và các cơ quan chức năng phải đảm bảo:

a) Có trình độ chuyên môn phù hợp, nắm vững nội dung báo cáo, có khả năng trình bày rõ ràng các nội dung cần báo cáo.

b)     Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, đúng mực.

c)      Tạo lập được mối quan hệ gắn bó, thân tình với cán bộ công chức của cơ quan cấp trên trực tiếp chỉ đạo và các cơ quan chức năng khác.

II-   ỨNG XỬ VỚI KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC

1-     Ứng xử đối với khách hàng

a)     Với phương châm Khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi”. Mỗi CNVC,LĐ  của PCBD khi giao tiếp với khách hàng phải thái độ thân thiện, sự văn minh lịch sự, tôn trọng khách hàng, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm và tận tâm.

b)    Khi giao tiếp với khách hàng, mỗi CNVC,LĐ sẽ là đại diện của Công ty và những giá trị văn hóa của Công ty, do vậy đòi hỏi CNVC,LĐ phải mang đến cho khách hàng những hình ảnh đẹp về ngành Điện, về Công ty thông qua giao tiếp.

c)     CNVC,LĐ khi thực hiện nhiệm vụ giao tiếp khách hàng phải sử dụng đồng phục và đeo thẻ nhân viên theo quy định.

d)    Đón tiếp khách hàng với lời chào hỏi trước, cử chỉ và nụ cười, ánh mắt gần gũi thân thiện và chủ động giúp đỡ nếu thấy khách có biểu hiện cần giúp đỡ (kể cả khách đến không phải để gặp mình).

e)     Nhanh chóng giải quyết thắc mắc của khách hàng, tuyệt đối tránh những hành vi, cử chỉ, lời nói thiếu văn minh, đe dọa, cửa quyền, gây phiền hà cho khách hàng.

f)     Khi nhận được các ý kiến phản ánh trực tiếp của khách hàng dùng điện mỗi CNVC,LĐ của đơn vị phải có trách nhiệm, nhiệt tình giải thích và hướng dẫn khách hàng chu đáo, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Biết lắng nghe, cố gắng hiểu được khách hàng để có thể đưa ra cách diễn đạt phù hợp với khả năng hiểu biết và khả năng chú ý của họ.

g)    Trong giao tiếp với khách hàng phải thể hiện thái độ tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp, không phát ngôn tùy tiện làm phương hại đến tổ chức, cấp trên và đồng nghiệp.

h)    Thực hiện đúng cam kết với khách hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Các nội dung trong hợp đồng phải rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, đúng pháp luật. Nếu khách hàng có yêu cầu, cần giải thích trung thực, tránh các hành vi lập lờ, gian lận.

2-     Ứng xử đối với đối tác

a)       Đối tác trong nước:

-         Với phương châm “Hợp tác cùng phát triển”, xây dựng mối quan hệ với đối tác trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hướng đến sự hợp tác lâu dài và cùng phát triển.

-         Mọi giao dịch, ký kết hợp tác được thực hiện trên tinh thần tuân thủ pháp luật và tôn trọng quyền lợi của hai bên. Thái độ giao tiếp lịch sự, thân thiện, đúng mực, nỗ lực hoàn thành giao dịch một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

-         Trường hợp xảy ra vướng mắc, xung đột lợi ích (nếu có), cần giải quyết trên nguyên tắc công bằng, thiện chí, hợp tác, tôn trọng lợi ích của hai bên. Không cho phép các hành vi ép buộc, níu kéo, lợi dụng nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

b)       Đối tác nước ngoài:

-         Tuân thủ pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của EVN, EVN SPC và PCBD về quan hệ, tiếp xúc và hợp tác với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

-         Xây dựng mối quan hệ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

-         Tôn trọng luật pháp quốc tế, luật pháp nước bạn và luật pháp Việt Nam trong mọi giao dịch. Chỉ những người có thẩm quyền mới được tham gia giao dịch và ký kết hợp đồng kinh tế với tổ chức nước ngoài.

-         Trường hợp có nguy cơ xung đột lợi ích hoặc xảy ra tranh chấp thì phải báo cáo ngay với Lãnh đạo quản lý trực tiếp hoặc người có thẩm quyền.

3-     Ứng xử với truyền thông và quảng cáo

a)    Ứng xử với truyền thông:

-         Nghiêm túc thực hiện theo quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong PCBD.

-         Mọi vấn đề liên quan đến PCBD thì chỉ có người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền mới được phép cung cấp thông tin và phát ngôn cho truyền thông.

-         Mọi thông tin cung cấp cho truyền thông phải đảm bảo tính trung thực, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, của Tổng công ty và Công ty. Nội dung tuyền thông phải công khai, minh bạch, dễ hiểu tạo sự đồng cảm của công luận và đảm bảo lợi ích của  PCBD.

b)    Ứng xử đối với quảng cáo:

-         Tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo ở trong nước và quốc tế.

-         Nội dung quảng cáo phải cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chiến lược phát triển và nhiệm vụ trọng tâm của Công ty và quảng bá hình ảnh của Công ty.

 

PHẦN IV

CÁC NGHI THỨC ỨNG XỬ VĂN HÓA CỤ THỂ

 

I-      NGHI THỨC SỬ DỤNG CỜ

1-     Vị trí treo cờ

Tuân thủ mọi nghi thức lễ tân Nhà nước đối với việc sử dụng quốc kỳ. Luôn dành vị trí trang trọng đối với quốc kỳ.

2-     Nguyên tắc treo cờ

a)      Cờ phải phẳng phiu nguyên dạng và còn nguyên màu sắc.

b)     Cờ tại hội nghị phải được treo cao hơn đầu diễn giả.

c)      Cờ treo ngoài trời phải được thay thế khi bị rách, biến dạng hoặc phai màu.

d)     Cờ để bàn phải được sử dụng đặt trên bàn các Hội nghị, tại các trụ sở và văn phòng đại diện, mang tính biểu trưng cao. Vì thế, cờ để bàn không phải là vật trang trí phòng ốc, mà nhằm mục đích muốn quảng bá thương hiệu và hình ảnh của EVN đến khách hàng. Tuyệt đối không được sử dụng cờ vào bất cứ mục đích nào khác ngoài nghi thức.

e)      Khi cờ không sử dụng được nữa thì phải thu hồi và xử lý theo quy định.

2-     Ứng xử văn hóa công sở

a)      CNVC,LĐ tuân thủ mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên đúng quy định trong thời gian làm việc và trong giao dịch công tác.

b)     Tác phong giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự.

c)      Đi đứng trong tư thế đàng hoàng, không quá vội vàng, không quá chậm chạp.

d)     Không để tay trong túi quần trong quá trình giao tiếp.

e)      Đi lại đóng mở cửa nhẹ nhàng, trước khi vào phòng khác nên gõ cửa, khi ra khỏi phòng phải đóng cửa.

f)      Không khoác vai, nắm tay nhau, nhìn chằm chằm vào ai hoặc chỉ trỏ vào phòng làm việc của người khác.

g)     Không dựa vào tường hay bất cứ vật gì xung quanh khi nói chuyện.

3-     Văn hóa chào hỏi

a) Đứng với tư thế đĩnh đạc, mắt nhìn thẳng người đối diện thể hiện sự tôn trọng.

b)     Giữ lưng thẳng, gật đầu chào. Miệng cười, ánh mắt thân thiện thể hiện thiện chí.

c)      Khi người được chào đang bận giao tiếp với người khác, có thể chỉ cần cười hoặc gật đầu.

d)     Cách thức bắt tay:

-         Dùng tay phải để bắt tay, khi bắt tay, mắt nhìn thẳng người đối diện.

-         Bắt tay với tư thế bình đẳng (phụ nữ có thể ngồi) hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau. Chỉ nên siết nhẹ biểu hiện sự nồng ấm thân thiết. Bắt tay lần lượt từng người theo thứ tự đến trước, đến sau, người cao tuổi hơn, người có chức vụ cao hơn. Khi ở vị trí xã hội thấp hơn, cần ch