Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp
của CNVC-LĐ trong Công ty Điện lực Bình Dương
(Ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ-PCBD ngày 12/01/2017)

PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I-      MỤC ĐÍCH

Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CNVC,LĐ trong Công ty Điện lực Bình Dương là tài liệu triển khai thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp và Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CNVC,LĐ trong Công ty Điện lực Bình Dương.

        Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp nhằm hướng các hành vi giao tiếp và ứng xử của CNVC,LĐ đến những chuẩn mực cư xử tốt đẹp, văn minh, lịch sự, tạo điều kiện cho từng cá nhân trong tập thể phát huy tốt khả năng của mình để cống hiến cho sự phát triển bền vững của Công ty Điện lực Bình Dương.

 

II-   PHẠM VI ÁP DỤNG

        Tất cả các CNVC,LĐ của các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương có trách nhiệm thực hiện nội dung quy định của quy tắc ứng xử này.

III-           TÀI LIỆU THAM KHẢO

1-     Quy định về tài liệu Văn hóa Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành kèm quyết định số 1890/QĐ-EVN SPC ngày 30/6/2015.

2-     Quy định về quy tắc ứng xử văn hóa trong Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành kèm quyết định số 1851/QĐ-EVN SPC ngày 26 tháng 6 năm 2015.

3-     Quy định Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Công nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam ban hành kèm quyết định số 1963/QĐ-EVN SPC, ngày 02/7/2015.

4-     Quy định về Quy chế phát ngôn trong Công ty Điện lực Bình Dương ban hành kèm quyết định số 873/QĐ-PCBD ngày 16/9/2015.

IV-            CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

-         Tập đoàn (hoặc EVN)                      :  Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

-         Tổng công ty (hoặc EVN SPC)      : Tổng công ty Điện lực miền Nam;

-         PCBD, Công ty                                 :  Công ty Điện lực Bình Dương;

-         Đơn vị, đơn vị trực thuộc                : Văn phòng, các phòng, ban, Đội Xây dựng điện, Phân xưởng cơ điện, các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương;

-         CNVC,LĐ                                          : Công nhân viên chức lao động.

-         NLĐ                                                    : Người lao động.

-         Lãnh đạo                                            : Bao gồm Ban Giám đốc Công ty, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng ban, Đội trưởng Đội Xây dựng Điện, Quản đốc Phân xưởng Cơ điện; Giám đốc các Điện lực; Phó Chánh Văn phòng, Phó phòng ban, Đội phó Đội Xây dựng điện và Phó Quản đốc Phân xưởng cơ điện và các Phó Giám đốc Điện lực trực thuộc Công ty.

 

PHẦN II

QUY TẮC ỨNG XỬ NỘI BỘ

 

I-      ỨNG XỬ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

         Thực hiện theo tôn chỉ của EVN “Gia đình EVN trên thuận, dưới hòa”, thực hiện nếp số