Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa:

 

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm

 * PCBD-ke hoach BDSC năm 2018-1.pdf

 * PCBD-ke hoach BDSC năm 2019

 

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng

 * PCBD - Kế hoạch BDCS  thang 01 nam 2018​

 * PCBD_Ke hoach BDSC thang 02 nam 2018

 * PCBD_Ke hoach BDSC thang 03 nam 2018

 * PCBD_Ke hoach BDSC thang 05 nam 2018
 * PCBD_Ke hoach BDSC thang 06 nam 2018
 * PCBD_Ke hoach BDSC thang 07 nam 2018
 * PCBD_Ke hoach BDSC thang 08 nam 2018
 * PCBD_Ke hoach BDSC thang 09 nam 2018
 * PCBD_Ke hoach BDSC thang 10 nam 2018
 * PCBD_Ke hoach BDSC thang 11 nam 2018
 * PCBD_Ke hoach BDSC thang 12 nam 2018

 

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa - Kế hoạch vận hành tuần

* KHBDSC-VH tuan  20_2018 
* KHBDSC-VH tuan  21_2018 
KHBDSC-VH tuan  22_2018 
KHBDSC-VH tuan  23_2018 
KHBDSC-VH tuan  24_2018 
KHBDSC-VH tuan  25_2018 
* KHBDSC-VH tuan  26_2018 
KHBDSC-VH tuan  28_2018 
KHBDSC-VH tuan  29_2018 
KHBDSC-VH tuan  30_2018 
KHBDSC-VH tuan  31_2018 
KHBDSC-VH tuan  32_2018 
KHBDSC-VH tuan  33_2018 
KHBDSC-VH tuan  34_2018 
KHBDSC-VH tuan  35_2018 
KHBDSC-VH tuan  36_2018 
KHBDSC-VH tuan  37_2018 
KHBDSC-VH tuan  39_2018 
* KHBDSC-VH tuan  41_2018 
KHBDSC-VH tuan  42_2018 
KHBDSC-VH tuan  43_2018 
KHBDSC-VH tuan  44_2018 
KHBDSC-VH tuan  45_2018 
KHBDSC-VH tuan  46_2018 
KHBDSC-VH tuan  47_2018 

 

Kế hoạch vận hành:

 

 

 Kế hoạch vận hành tháng

* Kế hoạch vận hành tháng 5/2018
* Kế hoạch vận hành tháng 6/2018
* Kế hoạch vận hành tháng 7/2018
Kế hoạch vận hành tháng 8/2018
Kế hoạch vận hành tháng 9/2018
Kế hoạch vận hành tháng 10/2018
Kế hoạch vận hành tháng 11/2018

 

 Kế hoạch vận hành năm

PCBD-KHVH-1 năm 2018

PCBD-KHVH năm 2019

 

 

 

Công ty Điện lực Bình Dương.