Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa:

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm

 * PCBD-ke hoach BDSC năm 2018-1.pdf

 * PCBD-ke hoach BDSC năm 2019

 

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng

 * Kế hoạch BDSC tháng 06_2019

 Kế hoạch BDSC tháng 07_2019

 * Kế hoạch BDSC tháng 08_2019
 Kế hoạch BDSC tháng 09_2019

 

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa - Kế hoạch vận hành tuần

KHBDSC-VH tuan  16_2019 
KHBDSC-VH tuan  18_2019 
* KHBDSC-VH tuan  19_2019 
* KHBDSC-VH tuan  20_2019 
* KHBDSC-VH tuan  21_2019 
* KHBDSC-VH tuan  22_2019 
* KHBDSC-VH tuan  23_2019 
* KHBDSC-VH tuan  24_2019 

* KHBDSC-VH tuan  25_2019 

* KHBDSC-VH tuan  26_2019 
* KHBDSC-VH tuan  27_2019 
* KHBDSC-VH tuan  28_2019 
* KHBDSC-VH tuan  31_2019 
* KHBDSC-VH tuan  32_2019 
* KHBDSC-VH tuan  35_2019 
* KHBDSC-VH tuan  36_2019 

Kế hoạch vận hành:

 Kế hoạch vận hành tháng

* Kế hoạch vận hành tháng 1.2019
Kế hoạch vận hành tháng 3.2019
Kế hoạch vận hành tháng 4.2019
Kế hoạch vận hành tháng 5.2019
* Kế hoạch vận hành tháng 6.2019
* Kế hoạch vận hành tháng 7.2019
* Kế hoạch vận hành tháng 8.2019
* Kế hoạch vận hành tháng 9.2019

 

 Kế hoạch vận hành năm

PCBD-KHVH-1 năm 2018

PCBD-KHVH năm 2019

Công ty Điện lực Bình Dương.