Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa:

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm

 * PCBD-ke hoach BDSC năm 2018-1.pdf

 * PCBD-ke hoach BDSC năm 2019

 * PCBD-ke hoach BDSC năm 2020
 

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng

 * Kế hoạch BDSC tháng 06_2019

 Kế hoạch BDSC tháng 07_2019

 * Kế hoạch BDSC tháng 08_2019
 Kế hoạch BDSC tháng 09_2019
  Kế hoạch BDSC tháng 10_2019
  Kế hoạch BDSC tháng 11_2019
  Kế hoạch BDSC tháng 12_2019
  Kế hoạch BDSC tháng 01_2019

 

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa - Kế hoạch vận hành tuần

* KHBDSC-VH tuan  36_2019 
* KHBDSC-VH tuan  38_2019 
* KHBDSC-VH tuan  39_2019 
* KHBDSC-VH tuan  40_2019 
* KHBDSC-VH tuan  42_2019 
KHBDSC-VH tuan  43_2019 
* KHBDSC-VH tuan  45_2019 
* KHBDSC-VH tuan  46_2019 
* KHBDSC-VH tuan  47_2019 
* KHBDSC-VH tuan  48_2019 
* KHBDSC-VH tuan  49_2019 
* KHBDSC-VH tuan  50_2019 
* KHBDSC-VH tuan  51_2019 
* KHBDSC-VH tuan  52_2019 

Kế hoạch vận hành:

 Kế hoạch vận hành tháng

* Kế hoạch vận hành tháng 1.2019
Kế hoạch vận hành tháng 3.2019
Kế hoạch vận hành tháng 4.2019
Kế hoạch vận hành tháng 5.2019
* Kế hoạch vận hành tháng 6.2019
* Kế hoạch vận hành tháng 7.2019
* Kế hoạch vận hành tháng 8.2019
* Kế hoạch vận hành tháng 9.2019
* Kế hoạch vận hành tháng 11.2019
* Kế hoạch vận hành tháng 12.2019
* Kế hoạch vận hành tháng 01.2020

 

 Kế hoạch vận hành năm

PCBD-KHVH-1 năm 2018

PCBD-KHVH năm 2019
PCBD-KHVH năm 2020

Công ty Điện lực Bình Dương.