Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa:

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm

 * PCBD-ke hoach BDSC năm 2020

 

 

 

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa - Kế hoạch vận hành tuần

Kế hoạch BDSC tuần 17 năm 2020
Kế hoạch BDSC tuần 18 năm 2020
Kế hoạch BDSC tuần 19 năm 2020

Kế hoạch vận hành:

 Kế hoạch vận hành tháng

* Kế hoạch vận hành tháng 01.2020
* Kế hoạch vận hành tháng 03.2020
* Kế hoạch vận hành tháng 02.2020
* Kế hoạch vận hành tháng 04.2020
* Kế hoạch BDSC tháng 05.2020
 

 

 Kế hoạch vận hành năm

PCBD-KHVH-1 năm 2018

PCBD-KHVH năm 2019
PCBD-KHVH năm 2020

Công ty Điện lực Bình Dương.