Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa:

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm

 * PCBD-ke hoach BDSC năm 2018-1.pdf

 * PCBD-ke hoach BDSC năm 2019

 

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng

 

 * 

 

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa - Kế hoạch vận hành tuần

KHBDSC-VH tuan  1_2019 
* KHBDSC-VH tuan  2_2019 
* KHBDSC-VH tuan  3_2019 

 

Kế hoạch vận hành:

 Kế hoạch vận hành tháng

* Kế hoạch vận hành tháng 1.2019

 

 Kế hoạch vận hành năm

PCBD-KHVH-1 năm 2018

PCBD-KHVH năm 2019

Công ty Điện lực Bình Dương.